Bekkens bunn har fått et tykt belegg, som blant annet vil gjøre det helt umulig for fisk å gyte. Foto: Ernst Malmin

Avrenning fra kompost fører til forurensning av vassdrag

Komposthaugen til IVAR ga betydelig avrenning av forurenset vann til lokalt vassdrag. Naboer stiller nå spørsmål om IVARs håndtering av organisk avfall er forsvarlig og om Miljøvernavdelingen i Rogaland kan ha godkjent praksisen.

0

For ca to måneder siden begynte stanken å bre om seg langs Kvernhusbekken i Sandnes. Lukten viste seg å stamme fra en enorm komposthaug som var plassert utenfor anlegget til IVAR. Samtidig syntes det tydelig at det var betydelig med avrenning fra haugen og ut i vassdraget. Etter kort tid var i følge naboene bekkens bunn dekket med slim og bakterier.

Etter befaring konkluderte Fylkesmannens miljøvernavdeling med at situasjonen utenfor IVARs anlegg var alvorlig. Komposthaugen, som egentlig skulle blitt brukt i landbruket, inneholdt plast og hadde derfor blitt plassert ute.

– Det såg ganske ille ut, fortalde dei som var der. Bekken var skitten, og det var korkje fisk eller liv der, forteller assisterende fylkesmiljøvernsjef Marit Bendixen til NRK.

Miljøvernavdelinga ba IVAR rydde opp, og har tilbake fått en plan med tiltak.

Bekken viser tydelige tegn på organisk “kvelning” Foto: Ernst Malmin

Naboene ser alvorlig på situasjonen som har gått sterkt ut over livet i bekken den siste måneden.

– Avrenningen frå haugen var så mørk som kaffe. Tidligere myldret bekken av fisk. Nå har den fått et tjukt belegg. Bunn og kanter er tildekte med ufyselig slim, forteller nabo Ernst Malmin.

Utslippet fant dessuten sted i en kritisk tid for ørreten, i disse dager samles den på gyteplassene. Før utslippet var det både yngel og gytefisk i bekken på Hogstad. Nå er det store bakteriekolonier som dominerer, nettopp typisk for sterk forurensing.

– Dette er selskapet som skal forsyne oss med drikkevann og tar imot matavfall. Vi skal kunne stole på at de ikke skader miljøet, sier Malmin.

Mellomste fangdam for vann fra kompost, som etter nedbør trolig ikke har tilstekkelig renseeffekt. Foto: Ernst Malmin

Fylkesmannen har bedt IVAR forklare seg og vurderer å melde saken til Miljøkrim.

Ifølge IVAR hadde de håpet å kunne utnytte komposten til næring. På grunn av plastinnholdet skulle det lagres midlertidig.

– Dette var ei mellombels løysing som haldt på litt for lenge. Det er mogleg me kunne gjort noko med det før, for slikt skal ikkje skje, sier Audun Roalkvam, avdelingsleder for gjenvinning i IVAR til NRK.

Øverste fangdam i gammelt stenbrudd, dammen har ifølge naboer nylig blitt lenset for spillvann, det er mistanke om at dette er tilført Kvernhusbekken. Tidligere lå komposthaugen ovenfor denne. Foto: Ernst Malmin

Analyser av vannet viser høy forurensning av organisk stoff – langt over gjennomsnittet for området. IVARs bassenger skulle ha fanget opp næringsstoffet, men det skjedde ikke.

– Med det kraftige regnet har dei nok ikkje klart å halde unna, forklarer Roalkvam.

IVAR har jobbet med tiltak, og skal ifølge naboer ha forsøkt å stanse det forurensede vannet fra å nå bekken.

I ettertid ser det imidlertid ut til at IVAR ikke har klart å finne en god løsning.

– Det ser ut til at man har kjørt forurenset vann med store pumper fra det øverste bassenget videre til tre fordrøyningsbassengene, til det nederste for så å slippes direkte ut i bekken. Dette ble trolig utført nå i helgen. Den øvre dammen er senket med 1,2 meter sier Malmin som ser med bekymring på løsningen i det store og hele.

Komposthaugen er nå flyttet.

– Vi som bor i nabolaget forventer at Fylkesmannens Miljøvernavdeling nå kommer på banen og sørger for at dette utslippet stanses i sin helhet. At avfallet fjernes øyeblikkelig og ikke mellomlagres på enda et uegnet og sannsynligvis ikke godkjent sted. Vi er ikke tilfreds med at Fylkesmannen kan ha godtatt at avfallet flyttes slik som dette. Er dette tilfredsstillende iht avfallsforskriften, å mellom lagre avfall av denne typen, på det nåværende sted, etter flytting fra fjellskrenten/tipp plassen? Nedre basseng er heller ikke tømt, og drenere fremdeles store mengder utslipp direkte ut i bekken/vassdraget, sier Malmin.

IVAR er blitt bedt om å kommentere denne artikkelen men har ikke kommet med noe tilsvar.