Gokstadhaugen i Sandefjord kommune i Vestfold. Foto. Wikipedia Commons EsP72

Bøtelagt for å grave vannledning gjennom kulturminne

Sandefjord kommune satte i gang gravearbeider av to grøfter på Heimdalsjordet i perioden 1.–10. september 2018 for å utbedre en hovedvannledning som var lagt der i 1950-årene.

0

Kommunen la seg flat og erkjente at det ikke ble sjekket om det var kulturminner på stedet. Den erkjente at dette var en svikt i rutinene, og at de burde ha tatt kontakt med fylkeskommunen.

Dette ble altså ikke gjort på tross av at det dreide seg om et gravear­beid i ett av landets mest kjente kulturminner.

Politimesteren i Sør­Øst utstedte et fore­legg til Sandefjord kommune på 800 000 kroner for to brudd på kulturminneloven på følgende grunnlag:

For det første satte kommunen i gang gravearbeid som skadet et automatisk fredet kulturminne, jf. kulturminneloven § 3. For det andre unnlot kommunen å sende melding til fylkeskommunen om planlegging og iverkset­ ting av tiltaket, jf. kulturminneloven § 25. Det ble lagt til grunn at det forelå særdeles skjerpende omstendigheter i saken.

Sandefjord kommune vedtok forelegget.

Heimdal var en handelsplass i vikingtiden, innenfor kulturmiljøet Gokstad. Dette unike kulturminnet og kulturmiljøet er av både reg­ional og nasjonal betydning og har en svært høyt vitenskapelig kildeverdi.

Hele området er et automatisk fredet kulturminne og er merket av i Askeladden­basen. Informasjon om kultur­ minnet er fullt tilgjengelig i Sandefjord kommu­nes egen kartportal.

Vestfold fylkeskommune ved Kulturarv anmeldte Sandefjord kommune for brudd på kulturminneloven. Det ble lagt til grunn at gravingen hadde påført kulturminnet omfat­tende skader.

Verdifulle innspill og en fruktbar diskusjon med Miljøkrimavdelingen ved Økokrim bidro til en god avgjørelse av saken.

Teksten er gjengitt med tillatellse av politiadvokat Svein Folkestad, Sør­Øst politidistrikt og saken er tidligere publisert i bladet Miljøkrim.(miljokrim.no)