Fiskerhytte ved Västerås, Mälaren

Foruroligende funn i svenske sjøer

En stor undersøkelse av svenske sjøer viser foruroligende verdier av en rekke miljøgifter. Flere av sjøene brukes som kilder til produksjon av drikkevann. Årsaken til at stoffene kommer ut i miljøet er at avløpsrensingen er ufullkommen.

0

Mer enn 100 kjemiske stoffer er analysert i vannverk, renseanlegg og vassdrag rundt og i innsjøene Vänern, Vättern og Mälaren. Cirka sytti av disse stoffene er klassifisert som narkotika.

Mange av de kjemiske stoffene som er analysert er viktige å studere av forskjellige årsaker: legemidler har blitt produsert for å ha en biologisk effekt i lave konsentrasjoner, og hvis de havner i vannmiljøet, er det vanskelig å forutsi helt hvilke konsekvenser det kan ha; PFAS har vist seg å være persistente kjemikalier, hvorav noen har effekter på mennesker i lave konsentrasjoner; hormonforstyrrende stoffer kan påvirke dyreliv.

Kloakkrenseanlegg er identifisert som en viktig kilde for spredning av disse stoffene til vannmiljøet. For tiden er kloakkrenseanlegg ikke fullt utstyrt for å fjerne disse stoffene, og vannet fra kloakkrenseanlegg risikerer å føre forurensningene inn i vassdrag og innsjøer. I denne studien ble vannprøver fra 24 forskjellige renseanlegg analysert og resultatene dannet grunnlaget for denne rapporten sammen med vannprøver fra innsjøer og vassdrag.

Spesifikke stoffer som har grenseverdier i henhold til EUs vannrammedirektiv ble også undersøkt. Blant disse ble det oppdaget at PFOS – et PFAS-stoff – overskred grenseverdien flere steder og relativt ofte. I innsjøene ble det også oppdaget at stoffet 17-β-østradiol – et hormonsubstans – overskred grenseverdien flere steder og relativt ofte.

– Kloakkrenseanleggene er ikke designet for å rense vekk legemiddelrester eller PFAS. Selv om noen blir fjernet, frigjør de fortsatt betydelige mengder. I dag finnes det metoder for å rense disse utslippene, og det er viktig å undersøke om spesielt de store renseanleggene kan bruke disse teknologiene. Oppstrømsarbeidet er også viktig, for eksempel gjennom miljømerking av medisiner og muligheten til å foreskrive medisiner som er spesielt skadelige for miljøet, sier Ingrid Hägermark til VANytt.

I vassdragene som ble undersøkt, kunne det påvises flere stoffer i hver prøve: nikotin (sentralstimulerende middel), 2-butoksyetanolfosfat (3: 1) (industriell kjemikalie), koffein (sentralstimulerende middel), tributylacetylcitrat (industriell kjemikalie), desvenlafaksin (antidepressivt middel) , karbampileptisk (karbampileptisk)) og DEET (plantevernmiddel). Totalt 53 forskjellige stoffer ble påvist i mer enn halvparten av vassdragene som ble prøvetatt. Det samme var tilfellet for innsjøene som ble undersøkt, der følgende stoffer ble påvist i hver prøve: koffein, tributylacetylcitrat, desvenlafaksin, karbamazepin, DEET, metoprolol, triisopropanolamin, lamotrigin, bikalutamid og PFOA. Totalt 25 forskjellige stoffer ble påvist i mer enn halvparten av prøvene fra innsjøene.

Vannverk er viktig for drikkevannsforsyningen, og råvaren til Sveriges drikkevann kommer i mange tilfeller fra innsjøer. I den nåværende studien er det vist at noen få av de studerte stoffene oppdages i sporkonsentrasjoner i vannverkene. Konsentrasjonen av de enkelte stoffene varierte mellom hundre mikrogram per liter i kloakkrenseanleggene til i underkant av nanogram per liter i vannverket.

Arbeidet er finansiert innenfor rammen av LIFE IP Rich Waters med støtte fra EUs LIFE-program og den svenske hav- og vannmyndigheten (HaV), fylkesadministrasjonene i Västmanlands län, Jönköpings fylke og Västra Götaland samt de deltakende renseanlegg og vannverk i et stort antall kommuner.

Her ligger rapporten