Eksempel på en god vannkilde: Hemsila

Alle bør være forberedt på tilsyn

Råvannskildene danner grunnlaget for at befolkningen skal ha tilgang til nok og trygt drikkevann. Med klimaendringer og voksende befolkning kan stadig nye områder komme under press, og hensynet til drikkevannet kan bli skadelidende. Det er et viktig prinsipp at drikkevannet bør komme fra kilder som er lite påvirket av forurensning, og med god vannkvalitet.

0

Ved den offentlige kontrollen med drikkevannsforsyningen vil Mattilsynet i år undersøke om vannverkseiere har god beskyttelse av vanntilsigsområder og råvannskilder.

Vannverkseierne skal nemlig ha utarbeidet en farekartlegging for denne delen av vannforsyningssystemet. Beskyttelsestiltak skal være vurdert og utført i samsvar med farekartleggingen.

Råvannskildene danner grunnlaget for at befolkningen skal ha tilgang til nok og trygt drikkevann. Det er et viktig prinsipp at drikkevannet bør komme fra kilder med som er lite påvirket av forurensning, og med god vannkvalitet. Med klimaendringer og voksende befolkning kan stadig nye områder komme under press, og hensynet til drikkevannet kan bli skadelidende. Gode og riktige beskyttelsestiltak reduserer risikoen for drikkevannet, og skaper forutsigbarhet for vannverkseiere, myndigheter, befolkning og tiltakshavere.

Den offentlige kontrollen på drikkevannsområdet blir ført etter utvalgte bestemmelser i drikkevannsforskriften. I 2022 undersøker vi hvordan vannverkseierne beskytter råvannskildene sine. Mattilsynet vil legge særlig vekt på at farekartleggingen og farehåndteringen i drikkevannsforskriften § 6 er utført for vanntilsigsområdet og råvannskilden, og at den er oppdatert. Videre at beskyttelsestiltak etter § 12 er vurdert og gjennomført med bakgrunn i farekartleggingen.

Vannverkene bør her være forberedt på:

  • Er det utført en fullstendig farekartlegging, som omfatter vanntilsigsområdet og råvannskilden?
  • Finnes det rutiner for å holde farekartleggingen oppdatert?
  • Er det e vurdert, og gjennomført, nødvendige beskyttelsestiltak i vanntilsigsområdet og råvannskilden?
  • Er farekartlegging og dokumentasjon på beskyttelsestilta skriftlig i internkontrollsystemet.

Alle vannverkseiere hvor vannforsyningssystemet produserer over 10 m3 drikkevann per døgn bør være forberedt på at Mattilsynet kan komme på tilsyn i løpet av 2022.

Kilde: Mattilsynet