Danskene skal rense og gjenvinne nitrogen

Pilotanlegget som har vært i drift et år ved Högbytorp utenfor Stockholm er flyttet til Danmarks største renseanlegg, Lynetten utenfor Köbenhavn. Målet er å gjenvinne nitrogen fra avløpsslam.

0

Det stilles stadig høyere krav til rensing av nitrogen i offentlig avløp, med bakgrunn i en alvorlig miljøsituasjon i Oslofjorden. De samme kravene er på gang for Østersjøen og Nordsjøen.

Nitrogen er samtidig av interesse for landbruket, og kilde for gjenvinning av nitrogen er slam fra sedimentering og råtneslam etter biogassproduksjon.

Nitrogengjenvinning ved renseanlegg gjøres i dag blant annet ved både Veas og Bekkelaget RA. Det nye ved metoden som danskene nå skal benytte seg av er å bruke svovelsyre til å felle ut nitrogenet, som har sin opprinnelse i kloakkslam. Dermed får man et fast salt som er lagringsstabilt og egner seg til gjødsel, siden svovel er mangelvare i mange jordsmonn.

Pilotanlegget for rensing og gjenvinning av nitrogen i Danmark er basert på Easy Minings teknologi, og har tidligere vært på tilsvarende pilotkjøring ved ved Högbytorp utenfor Stockholm.

På Lynetten renseanlegg utenfor Köbenhavn er man altså allerede i gang med å teste ut gjenvinning basert på rejektvann fra kloakkslamavvanning med piloten. Frem til mars 2022 ble det samme anlegget testet på sigevann i Högbytorp, Upplands-Bro. 

Teknologien er basert på kjemisk utfelling av nitrogen som ammonium. Strømmen fra sentrifugene går gjennom en scrubber hvor det utfelte ammoniumsaltet reagerer med en svak svovelsyre slik at det felles ut ammoniumsulfat i fast form.

I påfølgende trinn separeres det utfelte saltet slik at det kan gjenbrukes.

Sluttproduktet fra anlegget etter felling med svolelsyre er ammoniumsulfat. 

Ifølge data fra Ragn Sells/Easy Mining kan anlegget gjenvinne over 98 prosent av nitrogenet i rejektvann fra slamavvanning. Pilotanlegget er bygget i samarbeid mellom Biofos, Lantmännen, Ragn-Sells og Easy Mining.

Det er delfinansiert av EUs Life-program. Pilotanlegget skal være i drift høsten 2022.

Landbruket har som kjent stort behov for nitrogen, der kjemisk framstilt kunstgjødsel har steget i pris i takt med økende pris på energi og frakt.

Det er beregnet at gjenvinning av nitrogen fra urin alene vil kunne dekke 30 % av Sveriges behov for gjødsel.