Fra Vossevangen

Voss åpen for minirenseanlegg til fritidsbolig

Voss Herad har nylig godkjent bruk av minirenseanlegg til fritidsbolig. Det kan virke som om det har skjedd en endring innen saksbehandlingen i byggesaksavdelingen, selv om man fastholder at det ikke er noe ny praksis.

0

For to år siden (2020) undersøkte VANytt muligheten for å få godkjent minirenseanlegg til fritidsbolig i Voss Herad. Dette med bakgrunn i at flere entreprenører over tid hadde møtt kategorisk avslag på søknader om dette.

Etter flere intervjuer med ulike deler av administrasjonen i Voss Herad fikk VANytt et klart inntrykk av at man stilte seg negativ til minireneseanlegg til fritidsbolig og man fikk dessuten følgende uttalelse pr fra saksbehandler Gunhild O. Rong:

– Minirenseanlegg på hytter/fritidsbebyggelse var et tema på avløpskonferansen på Ås i mai 2016, og i juni samme år ble et referat offentliggjort. Med bakgrunn i referatet og det som på konferansen ble sagt om og vist til om temaet, godkjente ikke Voss kommune lenger minirenseanlegg for hytter/fritidsbebyggelse. Med bakgrunn i det ovenfornevnte blir det fremdeles ikke godkjent minirenseanlegg på hytter/fritidsbebyggelse. Dette kan endre seg i fremtiden og vi vil fortsette å følge med på anbefalinger om temaet.

I den senere tid har det imidlertid kommet nye signaler fra entreprenører og leverandører i Vossedistriktet som har søkt om utslippstillatelse med minirensanlegg. De siste årene er det nemlig blitt godkjent bruk av minirenseanlegg til fritidsbolig, til stor glede for tidligere frustrerte søkere.

For et utrenet øye kan det fort virke som om kommunen har snudd på dette feltet.

VANytt tok derfor ny kontakt med Voss Herad, og etter en oppklarende runde pr epost, kan det slås fast at Voss Herad ikke kategorisk avviser bruk av minirenseanlegg til fritidsbolig, men at det er en rekke hensyn som kan gjøre det vanskelig å få utslippstillatelse.

I en epost til VANytt skriver nå Voss Herad:

Voss herad har ikkje snudd, men avslår ikkje søknader om minirenseanlegg på bygg med ujamn belastning på generelt grunnlag. Det blir gjort ein vurdering i kvar enkelt sak, på bakgrunn av innsendt informasjon frå søkjar.


Videre skriver Voss Herad:

Det er mange eksisterande hytter og det blir stadig bygd nye i Voss herad. Mange hytter er oppført lenger tilbake i tid, dei ligg i høgareliggande områder som er sårbare og marginale, og er i dei fleste tilfella ikkje underlagt VA-plan. Dette gjer at det er mange brønnar og andre vassinntak som me ikkje har oversikt over og som hytteeigarane ikkje er pliktig til å registrere, i tillegg til mange avløpsanlegg frå enkelt hytter.  Når det gjeld bruk av hytter er det i dei aktuelle områda fremleis periodisk bruk som er det vanleg. Dette er i stor grad litt mindre hytter kor det ikkje er veg heilt fram, og med snørike vintre.

Videre påpekes det fra Voss Herad at det har blitt gitt tillatelse til minirensanlegg også før 2020, og man understreker at det ikke har skjedd en endring i praksis. På spørsmål om hvor mange fritidsboliger som har fått godkjent anlegg tilbake i tid svarer Voss Herad:

Det vil vere tidkrevjande å finne ut av kor mange anlegg som det er godkjent og avslått, då me har endra sakssystem i juni 2022. Noko nøyaktig tall kan me difor ikkje oppgje. Eit cirka tall vil vere uheldig å gje då dette vil vere unøyaktig.

– Dette er en gledelig nyhet, det er hyggelig at Voss har satt seg grundig inn i forholdene. Ikke minst har flere av våre medlemmer vært i kontakt med oss om dette, og det har vært frustrerende at man ikke har kunnet tilby minirenseanlegg til fritidsboliger på denne kanten av landet, sier Rune Myklebust, leder for Avløp Norge, en interesseorganisasjon for de som leverer renseanlegg til spredt bebyggelse

Myklebust viser til at det i dag finnes rikelig dokumentasjon på at minirenseanlegg reagerer hurtig etter perioder uten avløpsvann og at minirenseanlegg leverer de svært gode renseresultatet dersom de blir fulgt opp med blant annet slamtømming og service.

– Faktisk er kravet til utslipp av fosfor høyere enn det som gjelder for de fleste kommunale renseanlegg. Dette med at fritidsboliger har periodisk drift er også i ferd med å endre seg. Det hører jo med til bildet at fritidsboliger blir stadig mer brukt, ofte i helgene av hele familien etter tur. det er sjelden at fritidsboliger står ubrukt i flere uker. I mange tilfeller er de innredet og utstyrt til helårsbruk, og hvis minirenseanleggene er riktig dimensjonert vil de levere miljøtjenester innenfor kravene, sier Rune Myklebust, leder for Avløp Norge.