Batteridrevet vannmåler Waterflux 7030.

Lillehammer kommer lekkasjene til livs

Kommunen har klart å redusere sin produserte vannmengde med 50 prosent i løpet av under ti år. Nå er man i ferd med å plassere ut batteridrevne vannmålere koblet til en skyløsning, og man regner med at dette skal bidra til å redusere vanntapet ytterligere. Målet er å komme ned i 20 %.

0
Fra kommunikasjonsløsningen i kummen

Som mange andre kommuner har Lillehammer hatt et betydelig vanntap tilbake i tid, men et langsiktig arbeid med å mål få ned lekkasjene har resultert i sterk framgang.

Fra 2013-2022 reduserte kommunen vannforbruket fra 18-19 000 kubikkmeter i døgnet til et sted mellom 8-9 000 kubikkmeter i døgnet. Altså en reduksjon på nærmere 50 prosent over ti år!

– At vi klarte dette skyldes først og fremst våre dyktige lyttemannskaper som har lagt ned en betydelig innsats over lang tid. Nå har vi innledet neste trinn i jakten på lekkasjer, som er å plassere ut sonevannmålere, og disse er koblet til en skyløsning, slik at vi enkelt kan se forbruket og oppdage avvik. Vi har allerede funnet flere lekkasjer i løpet av kort tid med det nye opplegget, forteller driftsingeniør Knut Andreas Myklebust-Vårvang, som leder sonevannsarbeidet i avdelingen for ledningsnett i Lillehammer kommune.

Nettopp at det har kommet batteridrevne vannmålere med sky-kommunikasjon på markedet har gjort det mulig å plassere ut vannmålere uten at kommunen drar på seg ekstra tid og kostnader i framføring av elektrisitet.

– Med batteridrevne målere har vi fått større frihet og vi kan raskere få på plass de målepunktene vi selv velger. Til sammen har vi utplassert 15 målere på strategiske steder, og dermed delt inn nettet i soner, forklarer Myklebust-Vårvang.

Tidligere har man hatt svært få målere ute på nettet. Faktisk har man måtter baserer seg kun på målere i pumpestasjoner og høydebassenger.

– De ulike sonene vi har etablert deler inn nettet på en hensiktsmessig måte, der vi kan følge med på utviklingen dag for dag. Dermed ser vi raskere hvor vannet går og vi kan enklere nøste oss fram til punktene, og eventuelt avslutte jobben med lyttemannskapene. 

Drikkevannsnettet i kommunen er til sammen ca. 26 mil med rørledninger, og siden Lillehammer er en landkommune, er det en stor grad av forgrening og lite infrastruktur man kan koble seg til.

Andreas Myklebust-Vårvang leder sonevannsarbeidet i Lillehammer kommune.

– Tidligere måtte vi nesten lete i blinde og det kunne gå uker og måneder fra vi fikk indikasjoner om at noe er galt, til vi faktisk klarte å lokalisere lekkasjen. Utfordringen var nettopp avstandene og størrelsen på ledningsnettet.

De nye batteridrevne vannmålerne registrerer mengden vann som strømmer gjennom målepunktet med faste intervaller. Målingene sendes til en skytjeneste som sammenstiller og presenterer innsikten for driftslederen og hans folk.

– Dersom det går unormalt mye vann gjennom en ledning om natta, når forbruket bør være lavest, er det et tegn på lekkasje. Vi kan også sette opp alarmer og ta imot varslinger som indikerer feil. Systemet sjekkes hver dag og er nå blitt et viktig verktøy i vårt arbeid, sier Myklebust-Vårvang.

Målerne er av type Krohne Waterflux og det er Guard Automation som har stått for kommunikasjonsløsninger med skyen.