Hamid Rezei fra Assemblin har akkurat satt inn ny vannmåler ved en hytte på Hvaler. Foto John Andersen

Krav til kalibrering av vannmålere

Fra 1. januar 2023 stilles det krav til nøyaktighet for vannmålere også under bruk, og ikke bare ved salg. Dette betyr at kommunene heretter er pålagt å ha rutiner med å sjekke at vannmålerne er nøyaktiget. Justervesenet vil føre tilsyn med at kommunene har et system for å ivareta dette.

0

I følge det nye måletekniske regelverket skal den som leverer vann mot betaling(kommune) heretter ha interne rutiner for kontroll av nøyaktigheten med vannmålerne. Dette blir altså den kommunale etaten, eventuelt vannverket, som leverer vann til abonnentene som etter forskriften er pålagt dette.  

Tidsfrister

Tidligere har det ikke vært krav til egnethet, montering og maksimal tillatt målefeil, men fra 1.1.23 er forskriften trådt i kraft, som betyr at kontrollsystemet skal være på plass i fra 1.7.23.

Det er Justervesenet som skal føre tilsyn med internkontrollsystemene i kommunene, noe som vil skje tidligst mot slutten av 2023, men tilsynet vil være preget av kompetanseoverføring og veiledning.

Målefeil


I praksis vil det gå noe tid før Justervesenet vurderer reaksjoner mot kommunene, med mindre det avdekkes grov uaktsomhet i forbindelse med bruk av vannmålere ved økonomisk oppgjør.  De nye kravene til vannmålere tar utgangspunkt i at kommunen skal ha en internkontroll med sine målere.

Denne internkontrollen skal blant annet sikre at målerne er egnet, montert korrekt og er innenfor forskriftens krav til maksimal tillatt målefeil. I praksis må derfor kommunen med jevne mellomrom ta ut målere og følge faste prosedyrer for å sjekke nøyaktigheten.

Stikkprøver

Justervesenet anbefaler at denne egenkontrollen gjennomføres som en stikkprøvebasert kontroll. Denne metoden går ut på at alle brukerens målere deles inn i kategorier av målere av samme type, installasjonsperiode og som har tilnærmet like driftsforhold. Deretter gjøres det et tilfeldig utvalg av et gitt antall målere fra hver av kategoriene, som deretter kontrolleres. Resultatet av kontrollen av hvert utvalg regnes da som representativt for den respektive kategorien med målere. 

8 år

Justervesenet anbefaler at en kategori målere gjennomgår en stikkprøvekontroll senest 8 år etter at den første måleren i kategorien ble installert. Antallet målere som bør kontrolleres avhenger av det totale antallet i kategorien og målerens størrelse. Stikkprøvebasert kontroll er ressurssparende, siden kun en andel av målerne kontrolleres etter 8 år og resultatet av denne kontrollen antas å gjelde for alle målerne.

Når vannmålere skal kontrolleres, skal dette gjøres med referanseutstyr og metoder som sikrer tilstrekkelig sporbarhet til det internasjonale systemet for måleenheter (SI-systemet).

Utstyr

Kommunen står fritt til å utføre denne forenklede måletekniske kontrollen selv, men det betinger at kommunen har tilstrekkelig kompetanse, lager gode prosedyrer og anskaffer referanseutstyr som er kalibrert med sporbarhet til SI-systemet.

Forskriften gir ingen definitive krav til hvordan en kontroll av målere skal gjennomføres, annet at kontrollen skal bidra til å sikre at brukerens målere er i forskriftsmessig stand. 

Ansvar

Videre er det kommunens ansvar å forsikre seg om at dersom det benyttes eksterne bedrifter til kontroll av målere må disse ha tilstrekkelig kompetanse. Et bevis på bedriftens kompetanse kan være en akkreditering. Justervesenet har ingen godkjenningsordning for bedrifter, men kan ved behov be om å få gjennomføre en frivillig revisjon av bedrifter som utfører oppgaver relatert til vannmålere.

Justervesenet kan også, ved behov, pålegge slike eksterne tjenesteleverandører enkeltvedtak om å innføre en egen internkontroll for måleredskaper og målinger.