I teknisk rom er det satt opp et enkelt og praktisk bord der Robert Hanken kan jobbe.

En pumpestasjon etter ønsket standard

Asker kommune har fornyet Petersrønningen pumpestasjon etter moderne krav til tekniske løsninger, arbeidsmiljø og sikkerhet. Resultatet er blitt en velfungerende, trygg og moderne installasjon der alle krav er innbakt og alle hensyn er tatt. Petersrønningen vil trolig bli en gjeldende standard for andre pumpestasjoner i kommunen.

0
Pumpesumpen sett ovenfra våtrom

Nylig kunne Asker kommune feire åpningen av nye Petersrønningen pumpestasjon på Nesøya. Med setninger i grunnen under en tilårskommen pumpestasjon var tiden moden for fornyelse. For best mulig resultat har man planlagt nøye og lagt mange års erfaring med drift inn i utformingen.

Bidrag fra drift

– Vi som jobber i driften har fått være med og foreslå løsninger og valg av utstyr. Vi er veldig fornøyd med resultatet og har fått det slik vi mener det bør være. Den kommer trolig til å bli en standard løsning for lignende pumpestasjoner i kommunen, sier Robert Hanken ved driftsavdelingen i Asker kommune. Med 10 års erfaring som HMS-ansvarlig og med tilsvarende erfaring med å drifte pumpestasjoner har Hanken hatt en viktig rolle i planleggingen. Hanken fungerer til vanlig som kontaktpunkt mellom driften og de som planlegger og prosjekterer i kommunen.

Robust og gjennomtenkt

Petersrønningen pumpestasjon framstår som en robust, gjennomtenkt og driftssikker helhet, der både ytre og indre miljø er ivaretatt, slik det er hjemlet i regler om helse, miljø og sikkerhet. Operatørene kan utføre sitt arbeid på en trygg måte uten et snev av ulempene som kan følge med avløpsvann og pumpestasjoner. Området omkring er opparbeidet parkmessig, samtidig som en vernet våtmark har fått stå i fred. En pumpestasjon som tidligere lå inne i et boligfelt er fjernet og kloakken er dirigert til Petersrønningen. På Petersrønningen har kommunen også kjøpt ut tomta, noe som gir råderett og større handlingsrom.

Selve pumpesumpen

– Nær sagt alle våre pumpestasjoner ligger på privat grunn og saksgangen kan dermed gå tregt. Jeg regner med at kommunen vil gå for å eie i framtiden, det blir mer effektivt, forteller Hanken.

Utløp fra pumpene, legg merke til eget grenrør nede til venstre som brukes til omrøring i sumpen

To ventilasjonssystemer

Pumpestasjonen er bygget opp som to separate avdelinger, i form av to betongsiloer vegg i vegg under bakken, med ett overbygg. Venstre inngang går til pumpesump med våtrom over, mens høyre inngang går til maskinrom og styresystemer. Man må altså ut av bygget for å gå fra en avdeling til den andre, selv om et vindu mellom gjør at man kan følge med på hva som foregår.

Pumpestasjonen har to ventilasjonssystemer. Det ene er et luktrenseanlegg som trekker luft ut fra pumpesumpen, som alltid står i undertrykk i forhold til våtrommet over. Hvis luktrenseanlegget skulle falle ut vil ventiler stenge av sumpen, slik at luft kvaliteten over ikke forringes. Luktrenseanlegget er et to trinns system med UV/ozon-anlegg for fotooksydasjon av luktforbindelser i kombinasjon med aktivt kull med kapasitet 500 m3/time avtrekk med integrert vifte. Det er dessuten automatiske spylefunksjon for UV lamper og trykkvakt for å sikre at det er gjennomstrømning før UV-lamper kobles inn. Det er også trykkvakt for kullfilter som gir mulighet for vifteregulering og kontroll på trykk over kullfilter.

Ozonmåler

Det andre ventilasjonsanlegget som betjener bygg foruten sumpen er utformet på samme måte, nettopp for å ikke slippe ut generende luft til omgivelsene. Dette har forøvrig samme design som luftfjerningsanlegg på ut-siden med kapasitet på 200 m3/time. Begge anleggene er i syrefast utførelse.

Korrosjon

– I avløpsvann dannes det skadelige gasser. Derfor går alle med gassvarsler og skal alltid være to sammen på jobb. I tillegg er det jo fint å kunne jobbe i et godt inneklima, slik det er blitt her. Er det noe sted som trenger ventilasjon så er det nettopp en pumpestasjon. I tillegg til arbeidsmiljø vil ventilasjon naturligvis bidra til å hindre korrosjon på tekniske installasjoner. Det er et kjent fenomen at korrosive gasser selv i små konsentrasjoner over tid vil bryte ned kontakter og elektronikk. Ventilasjonen er derfor en viktig investering i anlegget, og vi ser allerede nå at kobberflater ikke har begynt å korrodere, sier Hanken.

To tørroppstilte pumper

Hjertet i pumpestasjonen vil alltid være pumpene. Her har man gått for to stk av type Hidrostal, som kommunen har svært gode erfaringer med driftsmessig, ikke minst med svært lavt lydnivå. Pumpestasjonen er dimensjonert for på 16 l/s. Dette inkluderer kapasitet for tilrenning fra nærliggende pumpestasjon. Pumper er dimensjonert med 20% overkapasitet (20 l/s mot 33 mVs.)

Tegnet i 3D

Kontrollpanel av det tekniske anlegget

– Pumpestasjonen er blitt tegnet i 3D, ikke minst for å være sikker på at ingen ting kolliderer og at utformingen blir som forventet. Her har leverandør gjort en grundig jobb med å sikre både godt arbeidsmiljø, legge til rette for lang levetid og gjøre framtidig vedlikehold enkelt. Her er det en rekke fine detaljer, blant annet spiraltrapp ned til maskinrom, egen traverskran som kan operere ut av døren og egen kontakt for tilkobling av aggregat på yttervegg. Vi føler at alt er på stell og at alle eventualiteter er tatt høyde for, sier Hanken.

Pumpesumpen har eget omrøringssystem som bruker hovedpumpenes trykk til å sende en kraftig strøm tilbake i sumpen. Dermed vil det ikke danne seg belegg i pumpesumpen og alt spillvann pumpes videre med pumpene. Ved jevnlige intervaller som styres av kontrollsystemet vaskes pumpesumpen ved en egen veggvasker som henter vann fra nettet gjennom et brutt vannspeil anlegg

Ingen utslipp

– Det er postitivt er at selv om stasjonen har et V-overløp har den ennå ikke hatt noen utslipp. Vi var en av landets første kommuner med å oppnå fullstendig separering av overvann mot spillvann, men det vil alltid kunne lekke inn noe vann fra grunnen i gamle betongrør og skjøter. Det ser imidlertid ut til at vi har dimensjonert avløpsstasjonen riktig! Den pumper forøvrig videre til hovedstasjonen som ligger på Nesøya. Som kjent leverer vi alt spillvannet til Veas via sjøledning, forklarer Hanken. 

Axflow har stått for prosessdelen i anlegget og har levert Hidrostal pumper, alle mengdemålere, instrumenter for trykk, nivå og temperatur samt ventiler med pådrag. Gjennom søsterselskapet Prosesspartner har Axflow levert alt av gassmålerutstyr.

Kontrollpanel av ventilasjonsanleggene

Forskrifter

– Pumpestasjoner er laget slik kommunen har ønsket å ha dem. Det som er unikt er at stasjonen er CE merket både etter maskindirektivet og arbeidsplassforskriften, som en av få her i landet. Vi har utarbeidet samsvarserklæring gjennom ett system for risikoanalyse mot personskader, i tillegg til arbeidsplassforskriften, på de delene som kan være aktuelt på en slik pumpestasjon, forteller Thor Woldvik hos Axflow, som har stått for alle arbeider med bygging og montasje etter kravene som er gitt. Detaljprosjektering i 3D er en del av kontraktsarbeidet. 

Riving og utfasing av gammel pumpestasjon er skilt ut i separat utførelsesentreprise sammen med andre utvendige grunnarbeider og ble utført av Aktiv Veidrift . Dette inkluderer også byggegrop med tilbakefylling. Det samme gjelder sikker trafikkavvikling (gangsti) og tilrettelegging/gjennomføring av eventuelle midlertidige tiltak.  Norconsult AS er prosjekterende for utvendige VA arbeider og er i tillegg engasjert for geoteknisk prosjektering inkl grunnundersøkelser. 

Legg merke til utvendig rørkobling for tømming av sump samt støpsel for tilkobling av nødaggregat til høyre