Public Domain, https://en.wikipedia.org

Drikkevann i krig og krise

For at hele Sverige skal få rent drikkevann også i krise- og krigstid, må heretter enhver produsent av drikkevanns ha en plan for hvordan de skal sikre det. Som støtte for det arbeidet har Livsmedelsverket nylig gitt ut en håndbok.

0

Russlands angrep på Ukraina har vist at vann og avløpsinstallasjoner er mål som trenger ekstra beskyttelse. Når vann og avløpsanlegg slås ut øker faren for epidemier og alvorlige sykdommer.

– Det spres kolera og dysenteri og andre sykdommer som er livstruende, det bli akutt dersom man ikke kan løse disse utfordringene, sier Maria Khalili, beredskapssjef ved Livsmedelsverket i et intervju med Sveriges Radio i dag.

For å høyne beredskapen for at Sveriges befolkning skal få trygt drikkevann også ved krise og i verste fall krig har Livsmedelsverket laget en håndbok om kriseberedskap og sivilforsvar for å støtte Sveriges VA-sjefer.

Et viktig tiltak er å styrke mulighetene for reserve elektrisk kraft basert på aggregatdrift. Man har også økt sine lager av kjemikalier og reservedeler.

Staten har nylig satt langsiktige mål som har som siktemål om å kunne drifte anlegg i tre måneder. Et av tiltakene er at de ansatte skal kunne holdes på arbeidsplassen i lengre perioder, noe som medfører behov for matlager.

– Det er en stor og viktig jobb som drikkevannsprodusentene må gjøre, ut fra forutsetningene til hver enkelt organisasjon. Det krever både tid og ressurser, men vi håper at håndboken vil lette arbeidet, sier Andreas Hagelin, beredskapsleder og prosjektleder i Livsmedelsverket i en pressemelding.

Håndboken beskriver hva det er VA-sjefene skal legge til grunn i planleggingen, de såkalte planmessige forutsetningene for sivilforsvaret. Boken inneholder også informasjon om hvordan trusselbildet i drikkevannsområdet ser ut, hvordan en krise- og krigsorganisasjon kan skapes, litt om informasjonssikkerhet og krisekommunikasjon. Det finnes også maler og sjekklister.

Et utkast til håndbok for kriseberedskap og sivilforsvar ble publisert allerede i høst – både fordi etterspørselen var stor og for at de som skal bruke den kunne komme med forslag til forbedringer. Livsmedelsverket fremmer og koordinerer også beredskapsarbeidet innen drikkevannsforsyning på flere andre måter.

– Det er grunnleggende god kriseberedskap innen svensk drikkevannsforsyning. Det vi gjør nå er at vi supplerer med aspektene knyttet til sivilforsvaret. Der er håndboken bare en av flere innsatser, men den kan hjelpe de som ennå ikke er kommet langt i arbeidet med sivilforsvaret og også inspirere de som allerede har kommet langt, sier Andreas Hagelin.

I forbindelse med utgivelsen av håndboken starter også Livsmedelsverket en pedagogisk omvisning der drikkevannsprodusenter og beslutningstakere kan bli inspirert til å gå fra ord til handling på lokalt nivå.

Handbok i krisberedskap och civilt försvar för dricksvatten

Krisberedskap för dricksvatten