Kai Rune Øvreby hos Norva 24 er veldig fornøyd med den selvbetjente slamkiosken.

Døgnåpne slamkiosker på Ringerike

Transportørene kan nå levere septikslam, fett og renseslam til alle døgnets tider ved selvbetjente slamkiosker. På samme vis kan man hente ut hygienisert slam, stabilisert slam og teknisk vann. Registrering med ID-nøkkel og digital mengdemåling gir nøyaktige data om tid, sted, type medie og over hvem som leverer/henter hva.

0
Transportør låser seg inn med nøkkel og spesifiserer hva som skal leveres, deretter kobler man seg på mottaket og leverer f.eks. fett (bilde under)

Monserud renseanlegg på Ringerike er hovedrenseanlegg i kommunen og tar imot avløpsvann fra ca. 23 000 innbyggere. Anlegget har fullrensing etter dagens krav og produserer dessuten biogass som brukes internt, blant annet til varmebehandling for hygienisering av restslammet, som etter stabilisering går ut som jordforbedring i landbruket.

Nabokommuner

Renseanlegget samarbeider i tillegg med nabokommunene Hole, Jevnaker, Gran og Lunner om mottak av en rekke organiske strømmer, som slam, fett etc. som transporteres av private aktører. De organiske strømmene er betydelige og en del av renseanleggets daglige drift. Å holde oversikt over mengdene som anløper anlegget til enhver tid er både viktig og nødvendig. 

Løsningen man bruker til å holde orden på de ulike strømmene er forskjellige utgaver av vann- og slamkiosker, lik de som mange kommuner i dag brukes til selvbetjent salg av vann til teknisk anvendelse. Prinsippet er det samme ved de mange kioskene på Ringerike. En transportør identifiserer seg med nøkkel, åpner en digital skjerm og oppgir hva man skal levere eller hente. Mengden som leveres eller hentes blir målt og data sendes til en sikker lagring i skyen og vann-slamkiosksystemet vannkiosk.no, i tillegg til å bli direkte integrert i renseanleggets driftssystem. Både KZ Handels, systemutvikler Poul Tarp og konsulenter fra Cowi har vært involvert i prosessen for å få til denne integrasjonen.

Leder for Monserud RA Ruben Knive og driftssjef Odd Erik Olsen har etablere flere løsninger som gjør det lettere for transportør å levere og hente, og som gir oversikt over hva som går inn og ut

Septik og slam

Man har i dag flere slike stasjoner ved Monserud RA, alle med forskjellig funksjon. Ved den ene leverer transportørene septikslam fra lukkede tanker, slam fra slamavskillere og fra minirenseanlegg innen kommune og de fire andre kommunene som samarbeider. Slammet slippes inn på kommunens kloakknett og går videre gjennom renseanlegget sammen med annet spillvann. 

– Slamhenting favner et stort område og slamtømmerne har sine ruter som de sjøl legger opp. Med selvbetjening i slamkioskene gir vi transportørene en løsning der de kan leverer når det passer dem best. Ved en levering identifiserer transportør seg og spesifiserer hvor slammet kommer fra. Det som leveres blir målt i en mengdemåler og den enkelte kommune får vite hva som er levert. Vi får nøyaktige tall som brukes til å avregne hvordan kostnadene skal fordeles. Transportørene får kvittering som dokumentasjon på utført oppdrag, som også går til sluttkunden, forteller Ruben Knive driftssjef VA ved Ringerike kommune.

Henting av ferdig hygienisert slam gjøres i garasje under silo ved bruk av slamkiosk koblet til veiecelle

HRA

Ved renseanlegget tar man også imot såkalt HRA-slam, som er ferdig slam fra kommunens fire andre mindre renseanlegg og samt slam fra renseanlegg i de fire nabokommunene. Dette slammet forenes med det egne slammet fra Monserud RA og samlet går dette videre til råtnetanker og gassproduksjon. Man har også et eget mottak for fett og en stasjon for henting av hygienisert utråtnet slam, fra silo. Her logger transportøren seg inn på samme måte og man avregner den enkelte leverandør eller kommune. 

Fettet som leveres blir varmet opp og blandes med det andre slammet som går til gassproduksjon. Det hygieniserte slammet går til deponi for modning og senere til distribusjon til landbruk. Ved deponiet er det en tilsvarende kiosk der transportøren identifiserer seg og registrerer mengdene det er snakk om, enten man leverer slam til deponi, eller henter ferdig stabilisert slam til transport for bonde.

Også ved anlegg for stabilisering av slam foregår henting og levering med nøkkel og slamkiosk. Ruben Knive viser enkel selvbetjening

Rent vann

I tillegg til disse fire løsningene har man under etablering en egen vannkiosk etter samme prinsipp. Vannkiosken er også selvbetjent og man låser opp og tapper vann på regning. Vannkiosker forsyner de som trenger vann til tunellvask, spyling av veier, bygninger osv.

– For oss handler det om å ta eierskap til tallene i disse ulike strømmene. Vi driver etter selvkostprinsippet og har et ansvar for å forvalte dette slik at kostnadene fordeles rettferdig. Med disse kioskene har vi til enhver tid full dokumentasjon på hva som går ut og inn. Vi er stolte av løsningene og har i samarbeid med leverandør KZ Handels fått skreddersydd løsningene slik vi har ønsket oss, sier Knive.

Effektivisering

Ferdig hygienisert slam klar for henting på inngjerdet område, ved henting må transportør logge seg inn i slamkiosk

De ulike vann- og slamkioskene Ringerike kommune i dag bruker ved Monserud renseanlegg har alle blitt skaffet for å løse spesifikke utfordringer som har dukket opp i løpet av ferdigstillelsen av renseanlegget, og har etter noen lokale tilpasninger blitt satt i drift jevnlig siden sommeren 2020.

– Ringerike kommune har gått nye veier når det gjelder å ta i bruk våre vann- og slamkiosker til å effektivisere og modernisere VA-virksomheten. Dette er en kunde som utfordrer oss med smarte ønsker og kreative spørsmål. Det er veldig interessant for oss å betjene en slik kunde, og å få være med og utvikle nye løsninger, forteller salgssjef Christian Engvoldsen ved KZ Handels.