Ved å utnytte fosfor i avløpsslam fjerner vi utslipp tilsvarende 20.000 tonn karbondioksid hvert år, bare med denne fabrikken, sier Anders Kihl.

Går mot gjenvinning av fosfor i Helsingborg

Ragn-Sells får medhold i sin sak om å gjenvinne fosfor fra avløpsslam i Helsingborg. Mark- og miljølagmannsretten følger Ragn-Sells linje og nå gjenstår en rettsrunde å fastsette vilkårene for miljøtillatelsen.

0

Dommen i Mark- og miljølagmannsretten innebærer formelt at saken sendes tilbake til underretten, Mark- og miljødomstolen i Växjö, som skal fastsette vilkårene. Arbeidet med å ferdigstille gjenvinningsanlegget er planlagt å starte våren 2024.

– Vi har vist at resirkulering av fosfor er til fordel for miljøet og klimaet og at det kan gjøres i henhold til miljøloven. Nå er det viktig at tillatelsesprosessen gjennomføres raskt slik at vi kan starte resirkulering av fosfor, redusere Sveriges klimautslipp og bidra til en tryggere matforsyning i Europa, sier Anders Kihl, forsknings- og utviklingssjef i Ragn-Sells.

Ragn-Sells anlegg i Helsingborg skal gjenvinne næringsstoffet fosfor, en av de sentrale komponentene i mineralgjødsel, fra slammet fra kloakkrenseanlegg. Fabrikken er basert på Ash2Phos-teknologien, som er utviklet av Ragn-Sells innovasjonsselskap EasyMining og henter ut mer enn 90 prosent av fosforet fra asken fra forbrent avløpsslam. Målet er å erstatte fosfor fra klimabelastende gruver i spesielt Russland og Marokko med lokalt produsert, resirkulert fosfor.

– Hvis vi mener alvor med å bygge et bærekraftig, klimanøytralt samfunn, må vi begynne å bruke de råvarene vi allerede har. Ved å utnytte fosfor i avløpsslam fjerner vi utslipp tilsvarende 20.000 tonn karbondioksid hvert år, bare med denne fabrikken, sier Anders Kihl.

I desember 2021 avslo Land- og miljødomstolen ved Växjö tingrett Ragn-Sells søknad om miljøtillatelse for anlegget i Helsingborg. Retten slo fast at utslippene til Öresund ville være ubetydelige og at gjenvinning ville bidra til å senke Sveriges klimautslipp, men så seg likevel nødt til å nekte tillatelse av hensyn til utformingen av miljøloven. Mark- og miljølagmannsretten deler ikke lagmannsrettens vurdering og fjerner nå den tidligere dommen.

– Matforsyningen i verden er alvorlig truet fordi klimaendringer, krig og mangel på innsatsvarer rammer landbruket. Sverige og EU må bidra til en trygg matforsyning gjennom sirkulære og bærekraftige metoder, sier Anders Kihl.

Mark- och miljööverdomstolen slår fast att verksamheten inte försämrar eller äventyrar möjligheten att uppnå de så kallade miljökvalitetsnormerna för vatten. Arbetet med att planera anläggningen för fosforåtervinning på Kemiras område i Helsingborg går nu vidare. Fullt utbyggd väntas anläggningen skapa minst 30 direkta arbetstillfällen.

Utan näringsämnet fosfor som gödning skulle jordbruket inte kunna producera tillräckligt mycket mat. Samtidigt är EU helt beroende av importerad fosfor från gruvor, framför allt i Ryssland och Marocko – en hantering som orsakar stora klimatutsläpp. Ragn-Sells satsning på cirkulär produktion av fosfor ur avloppsslam har därför tilldelats 51 miljoner kronor från Klimatklivet, Sveriges satsning på innovation som minskar klimatutsläpp.

Led Mark- och miljööverdomstolens dom i sin helhet her.

Fakta: Fosfor

Grunnstoffet fosfor inngår i mineralgjødsel og er nødvendig for matproduksjon i landbruket.
Fosfor kommer i dag fra fosfatmalm som utvinnes i gruver.
EU har svært lite egenproduksjon av fosfor og er avhengig av import, fremfor alt fra Marokko (Vest-Sahara) og Russland.
Gjødsel er unntatt fra EUs sanksjoner mot Russland, noe som betyr at handelen har kunnet fortsette.
Fosfor er en begrenset ressurs og står på EUs liste over kritiske råvarer (CRM).