Foreslår tiltak for bedre vannstatus

Norconsult Sverige har utviklet et program over tiltak for å forbedre statusen i sjø og vanndrag i Göteborgsområdet.
Oppdraget er utført på bestilling av Miljöforvaltningen på Göteborgs Stad og fokuserer på miljøproblemer, miljøgifter, fysisk påvirkning og overvann.

0

Norconsult har innenfor rammen av oppdraget utredet handlingsbehov og utarbeidet tiltaksforslag for å bedre status og øke mulighetene for å oppnå miljøkvalitetsstandardene i Mölndalsåns nedbørfelt, Göta elvs hovedrenne og Säveåns nedbørfelt innenfor kommunen. Målet er å få et samlet bilde av hvilke problemer som kan oppstå som følge av arealbruk i områdene og se hvilke tiltak som kan settes inn for å redusere problemene.


– Det handler om vassdrag som påvirkes av mange ulike faktorer innenfor sine nedbørfelt. Siden Gøteborg ligger nederst nedstrøms flere av vassdragene, påvirkes ikke statusen til vassdragene bare av det som skjer i Gøteborg, men langs hele strekningen, og det skjer mye underveis, sier Jonas Johansson, limnolog og prosjektleder hos Norconsult Sverige.


En viktig del av prosjektet har vært å se på fysiske påvirkninger som rensing, utretting og utdyping av vassdragene, som kan skape raske vannføringer og mangel på naturlige leveområder for fisk og andre vannlevende organismer. Det er også vandringshinder i vassdragene som gjør at fisken ikke kan bevege seg fritt.

– Her har vi sett på mulighetene for å fjerne hindringer, restaurere naturtyper og gjenskape mer naturlige forløp i vassdragene. På denne måten kan man skape mer varierte miljøer som er gunstige for organismene som lever der, sier Jonas Johansson.


Undersøkelsen viser også at behovet for tiltak med tanke på eutrofiering ikke er spesielt stort utenfor tettstedene. Dette fordi arealbruken der i stor grad består av skogsmark som ikke bidrar med så mye næringsstoffer. På den annen side er det problemer med eutrofiering og forurensning i vassdrag inne i Gøteborg på grunn av overvann fra hardlagde overflater som bringer næringsstoffer og forurensning til vassdragene.


– Det har vært spesielt spennende og utfordrende å jobbe i Gøteborg på grunn av variasjonen av vannmiljøer som finnes i kommunen. Det er alt fra urørte skogsbekker med klart fint vann, klare skogsvann som fortsatt ligger nær bebyggelsen, den store Götaelva med havner og kaier, naturlig svingete bekker til vassdrag som er ekstremt påvirket av bymiljøet, sier Jonas Johansson.


– Noe som er veldig positivt for spesielt Gøteborg er at kommunen eier mye tomt, noe som gjør at mulighetene for å gjennomføre mange av de foreslåtte tiltakene vurderes som gode, avslutter han.