Tilbakespyling av filter ved Moldeprossessen, som styres av turbiditetsmålere, en av flere viktige instrumenter ved mange vannverk.

Oslo VAV med uvanlig anbudspraksis

Oslo VAV skal inngå rammeavtale på måleinstrumenter til vannverkene. I anbudspapirene står det at man ønsker kun et bestemt fabrikat og at man ønsker bare en leverandør i syv år. Mange reagerer på denne framgangsmåten, som i stor grad vil kunne begrense konkurranse.

0

Oslo VAV har utlyst rammeavtale for leveranse, service og vedlikehold av måleinstrumenter til sine vannverk. I spesifikasjonene står det tydelig at leverandør skal kunne levere instrumenter fra Endress & Hauser og at instrumenter fra andre leverandører kan forekomme i svært liten grad. 
Flere leverandører VAnytt har vært i kontakt med stiller spørsmål ved en slik framgangsmåte.

– Det blir i praksis som om politiet sier at de ønsker seg kun Mercedes som utrykningskjøretøy, noe somekskluderer andre leverandører. Man kan jo lure på om dette fremmer sunn konkurranse. Jeg er sikker på at Endress og Hauser leverer godt utstyr, men i dag bruker vannverkene utstyr fra mange leverandører, alt etter hva som er best og økonomisk gunstig, og det er i praksis ikke noen store utfordringer å samle signaler og kommunikasjon i driftsanlegget, sier en leverandør som ønsker å være anonym.

Andre leverandører VAnytt har vært i kontakt med peker på at det skjer en stor utvikling innenfor måleteknologi og at det er uvanlig at man ønsker seg kun en leverandør i syv år. Dette vil kunne gå ut over utvikling og innovasjon.

– Dette er et stort marked og det finnes mange leverandører på de fleste felter. Som en sammenligning har de fleste kommuner rammeavtale med flere konsulentselskaper om prosjektering. Dette handler om flere ting, som behov for kapasitet, responstid og andre preferanser. At en kommune på en slik størrelse skal låse seg til en leverandør på måleinstrumenter for syv år er merkverdig, sier en leverandør som også ønsker å være anonym.

VAnytt har lagt fram anbudpapirene for Konkurransetilsynet, som svarer ved seniorrådgiver Ingvild Nortveit.

– Vi har ikke vurdert denne saken konkret, men på generelt grunnlag er vår anbefaling at kommuner utformer anbudskonkurranser på en slik måte at man i størst mulig grad legger til rette for konkurranse, til det beste for forbrukerne og samfunnet.

Vi har forståelse for at noen stiller spørsmål ved utformingen av konkurransen, da denne typen krav kan bidra til å hemme konkurransen på sikt, og dermed også bidra til høyere priser og/eller lavere kvalitet.

Det kan likevel tenkes at det i dette tilfellet er gode grunner til valget om å kreve et spesifikt fabrikat av måleinstrumenter. Men vår oppfordring til kommuner er å vurdere kritisk om det er mulig å unngå eksempelvis krav om bruk av ett spesifikt fabrikat, og om kortere avtaleperioder (enn syv år red anm.)kan være tilstrekkelig, sier Nortveit.

Jurist Heidi Langseth hos Anbudsjuristen AS sier følgende:

– Uten å ha vurdert denne saken konkret er utgangspunktet innen anskaffelsesregelverket at krav i en kravspesifikasjon ikke kan vise til eksempelvis bestemte fabrikater eller produksjoner som fører til at visse leverandører eller produkter favoriseres eller utelukkes. Regelen gjelder likevel ikke uten unntak, og ett av disse er dersom slik spesifisering er nødvendig ut fra anskaffelsens formål.

Hva som er nødvendig ut fra anskaffelsens formål må vurderes skjønnsmessig og tolkes i lys av praksis, men utgangspunktet er at unntaksbestemmelsen bør forstås restriktivt all den tid hensynet til konkurranse står sterkt innen anskaffelser. Eksempler på hva som kan anses «nødvendig» er gjerne anskaffelser med formål å sikre leveranser som er kompatible med eksisterende utstyr, fordi full utskiftning av eksisterende utstyr normalt ikke kan forventes av oppdragsgiver, sier Langseth.

VANytt har henvendt seg til Oslo VAV, ved Aksel Brodin Arnesen som velger å la juridisk rådgiver Marlene Pregl svare.

Pregl svarer bl. a. følgende:

“Det kan medføre betydelige økonomiske konsekvenser for VAV å bytte eksisterende instrumenter fra Endress & Hauser med utstyr fra andre produsenter. I mange tilfeller er det slik at annet utstyr ikke vil være kompatibelt med eksisterende utstyr, og omstilling til andre produkter vil medføre omfattende ombyggingsarbeid som rørleggerarbeid, sveising og opplegging av nye strømkretser. 

Videre kommuniserer mye av utstyret med et overordnet styringssystem hvor det vil være behov for tilpasninger og omprogrammering ved bytte av protokoller. Tilpasninger og omprogrammering er forbundet med kostnader ettersom bare en tredjepart kan utføre dette. Utover det vil utskifting medføre lengre nedetid og gå utover leveringsdyktighet av behandling av vann og avløp. 

Det kan medføre betydelige økonomiske konsekvenser for VAV å bytte eksisterende instrumenter fra Endress & Hauser med utstyr fra andre produsenter. I mange tilfeller er det slik at annet utstyr ikke vil være kompatibelt med eksisterende utstyr, og omstilling til andre produkter vil medføre omfattende ombyggingsarbeid som rørleggerarbeid, sveising og opplegging av nye strømkretser.  

Oppdragsgiver har valgt å inngå rammeavtale med én leverandør fordi det er vurdert som mest hensiktsmessig. Avtalen inkluderer vedlikeholdstjenester, herunder bistand til årlig revisjon. I denne forbindelsen er det formålstjenlig at Oppdragsgiver forholder seg til kun én leverandør. 

Etter Oppdragsgivers vurdering var det i denne anskaffelsen nødvendig med en henvisning til bestemte fabrikater eller varemerker ut fra anskaffelsens formål.”

VANytt har henvendt seg på ny til Oslo VAV og etterspurt vurderinger som er gjort om økonomi, kompatibilitet, protokoller og signaler ved å gå over til andre instrumenter og hvorvidt disse foreligger som notater eller som en rapport.

Oslo VAV svarer her at ” Det foreligger ikke ytterligere informasjon om vurderingen som er offentlig tilgjengelig.”