Bekkeprøven her viser vekst av koliforme bakterier som rosa kolonier på agarskål.

Har egen miljølab i kommunen

Tid er en viktig faktor når kommunen skal analysere prøver, særlig de fra vannforsyningen. Ingen andre laboratorier i nærområdet kan ta i mot hasteprøver på så kort tid som kommunen ønsker. Prøver av drikkevann bør analyseres innen 4 timer etter uttak. Og de må analyseres innen 24 timer for å få et gyldig svar.

0

Miljølaboratoriet er Trondheim kommunes egen lab. Der analyseres vannprøver, prøver fra avløpet, dusjanlegg, badeplasser, bekker og elver. Men også reinsdyrkjøtt, sopp og planter måles for radioaktivitet. Dette skriver Trondheim kommune skriver i sitt nettmagasin trondheim2030.no.

Inn til Miljølab kommer det flest prøver fra vann og avløp. Det å ta prøver av drikkevann er sentralt for å sikre trygg vannforsyning til innbyggerne i Trondheim, Malvik og Melhus. Prøvene tas fra vannkildene, og på mange forskjellige prøvepunkter, helt ut til rørnettet som forsyner hus og næringsliv med vann.

Laboratoriene er en viktig del av beredskapen for å sikre trygg vannforsyning. De ser på det totale antallet bakterier, samt forurensningsbakterier. Eksempel på det er koliforme bakterier og E.coli-bakterier. På den måten er de med på å sikre at man ikke blir syke av å drikke vannet fra springen.

Her er et brett med ubehandlet vann fra råvannskilden. Gule brønner viser vekst av koliforme bakterier. Hvis brønnene fluoriserer og lyser opp i UV-lys er det også E.coli til stede.

– Politikerne har bestemt at Trondheim kommune skal ha eget laboratorium. Dette er særlig med tanke på vannsikkerhet og vannprøver som haster, forteller driftsleder Tommy Fredriksen. Ingen andre laboratorier i nærområdet kan ta i mot hasteprøver på så kort tid som kommunen ønsker. 

Og de må analyseres innen 24 timer for å få et gyldig svar. Hvis det tar lengre tid, så får man ikke riktig svar på for eksempel e-coli i prøver av drikkevann etter vannavstengning, forklarer Fredriksen.

Men det handler også om måleusikkerhet. Noen laboratorier har større avvik. Det gjelder for eksempel fosfor-prøver, der kommunens egen lab har lavere måleusikkerhet. Og det er en fordel med mer nøyaktige svar. Ved å drifte Miljølab med prøver som er «kjent» for analyseutstyret som benyttes, oppnås en lavere måleusikkerhet enn ved å benytte utstyr som analyseres på prøver fra hele Europa.

Reagensrør med laktosebuljong som brukes til å undersøke tarmbakterier i slam.

Hva betyr det å være akkreditert lab?

Miljølab er akkreditert etter NS-ISO 17025. Det vil si at Norsk akkreditering kontrollerer at lab’en gjør arbeidsoppgavene etter standarden og egen prosedyrer. Det er et kvalitetsstempel som viser at kommunens laboratorium jobber som de skal, etter gjeldende krav.

Miljølab er akkreditert. Tidligere holdt de ansatte ved Miljølab til i enheten Analysesenteret i kommunen. Nå er denne laben delt opp i to lokasjoner og blitt en del av vann og avløp. Det analyseres både kjemiske og mikrobilogiske prøver. 

Miljølab tar ikke imot prøver fra private, fordi kommunale enheter ikke kan konkurrere med privat næringsliv.

Kjemisk analyse på HØRA

På Høvringen RA kommer det stort sett inn prøver fra avløpsvann, både før og etter renseprosessen. Kommunen er pålagt å ta jevnlige prøver fra avløpet. Prøvetaking er strengt regulert for at kommunen skal ha kontroll på hva som folk slipper ut av mulig forurensning i kloakken. Og ikke minst måle hvor godt renseanlegget klarer å rense avløpsvannet, før det slippes ut i fjorden.

Hvert år tas det 3 prøver for analyse av organiske miljøgifter og 6 prøver for analyse av tungmetaller. I tillegg tar de 24 prøver i året for analyse av blant annet suspendert stoff, totalt fosfor og nitrogen, biologisk oksgenforbruk og pH. 

I tillegg til dette tas det prøver av slammet, som er de faste massene som tas ut av kloakken i renseanleggene. Dette slammet skal brukes som gjødsel. Derfor er det viktig å ta prøver for å se at det ikke er skadelige stoffer eller tungmetaller i det, siden det kanskje skal spres i åkeren.

Kilde: trondheim2030.no