43 kommuner i Oslofjordens nedbørsfelt får støtte til å fjerne nitrogen fra avløpsrenseanlegg. Kartlenke:

43 kommuner får nitrogenstøtte

Den økologiske tilstanden i Oslofjorden er under sterkt press. En av hovedårsakene er forurensning fra landbruk, avløp og industri, med for stor tilførsel av næringsstoffene nitrogen og fosfor og ulike miljøgifter.

0

Miljødirektoratet deler ut 32 millioner kroner i tilskudd til nitrogenfjerning fra avløpsrenseanlegg i Oslofjordens nedbørsfelt. Det bli i snitt under ca 750 000 pr kommune.

Reduserer nitrogen

Stortinget har i årets statsbudsjett bevilget 32 millioner kroner til en tilskuddsordning for å redusere utslipp av nitrogen fra kommunalt avløpsvann. Miljødirektoratet mottok 34 søknader med en samlet søknadssum på 53 millioner kroner.

43 kommuner og interkommunale selskaper tildeles midler – hovedsakelig i nedre del av nedbørfeltet til Oslofjorden. Prosjektene handler om kompetansebygging, planlegging, pilotanlegg og utredninger av mulige løsninger, både overordnet og konkrete tekniske løsninger.

– Det er nødvendig å redusere tilførslene av nitrogen til Oslofjorden så hurtig som mulig for at miljøtilstanden skal bli bedre. Vi har prioritert prosjekter som gir raskest mulig reduksjon av nitrogentilførselene til Oslofjorden og prosjekter hvor midlene komme flere kommuner til gode, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Fakta: Nitrogenfjerning fra avløpsrenseanlegg rundt OslofjordenTilskudd skal gå til kommuner, kommunalt eide selskaper og organisasjoner som arbeider på vegne av kommuner.Prosjektene som støttes er planlegging og prosjektering av nitrogenfjerning, kompetanseheving og uttesting av teknologi for nitrogenfjerning.

Fakta: Tre hovedproblemer i OslofjordenDen økologiske tilstanden i Oslofjorden er under sterkt press. Det er tre hovedårsaker til dette:Forurensing fra landbruk, avløp og industri, med for stor tilførsel av næringsstoffene nitrogen og fosfor samt ulike miljøgifter.Langvarig overfiske, med blant annet bunntråling som ødelegger for livet på havbunnen.Bygging i strandnære områder, som stenger allmennheten ute fra friluftsliv og gir økt belastning på økosystemene.Les mer i tiltaksplanen for å bedre miljøtilstanden i Oslofjorden