Hias prosessen er en norsk renseprosess med fokus på biologisk rensing og gjenvinning av fosfor, her i drift ved Hias. Nå skal Hias i gang med en ny pilot, der blant annet nitrogenrensing er målet.

Hias med pilot på nitrogenrensing

Rensemetoden som skal testes bruker 75 prosent mindre energi enn tradisjonelle metoder, og målet er å klare kravet uten å tilsette kjemikalier. Prosessen som skal testes vil trolig slippe ut 80 prosent mindre lystgass enn teknologier som brukes mest i dag. Lystgass har et klimafotavtrykk som er 300 ganger kraftigere enn CO2.

0

Statsforvalteren i Innlandet har varslet Hias om at det i ny utslippstillatelse vil komme krav om rensing av nitrogen fra avløpsvann før det slippes ut i Mjøsa. Ny utslippstillatelse vil komme i 2026, og Hias har som mål å ha nitrogenrensing på plass innen utgangen av 2030. Kravet omfatter kommunene Hamar, Løten, Stange og deler av Ringsaker, og bakgrunnen er de siste årenes økende fokus på miljøtilstanden i Oslofjorden. Nitrogentilførselen til fjorden må begrenses. Derfor innføres det krav om nitrogenrensing ved alle store avløpsanlegg om ligger i hele Oslofjordens nedbørsfelt.

Til å møte framtidens krav vil Hias teste ut en helt ny måte å rense nitrogen fra avløpsvann. Den nye metoden er både billigere og mer miljøvennlig enn tradisjonell teknologi. Til å gjøre studiet har Hias fått 2,9 millioner kroner fra Miljødirektoratet.

Framtiden

-Vi mener at det er mulig å rense nitrogen fra avløpsvannet på en billigere og mer miljøvennlig måte enn med tradisjonell teknologi. Miljødirektoratet støtter oss i dette synet. Derfor har vi fått midler til et pilotprosjekt, sier Knut Holen, administrerende direktør i Hias IKS. Dette er ikke første gangen at Hias tenker nytt og annerledes.

-Takket være fremsynte politikere, som hadde mot til å satse, har vi i dag et moderne renseanlegg som er bygd ut med Hias-prosessen. Dette er en biologisk renseprosess for fjerning av fosfor, utviklet av egne ansatte, og som er et svært godt utgangspunkt for å tenke nytt innen nitrogenrensing, sier han.

Etter ombyggingen av renseanlegget til Hias-prosessen har selskapet redusert kjemikaliebruken ved anlegget med 70 prosent, noe som betyr en årlig besparelse på 5 millioner kroner og reduserte utslipp tilsvarende 600 tonn CO2. 

Godt utgangspunkt

Det er fordi renseanlegget i Sandvika er ombygd til Hias-prosessen at Hias nå har et godt utgangspunkt når nitrogenrensekravet skal innfris.

-Det er flere grunner til at vi mener at vi skal greie å rense nitrogen fra avløpet på en billigere og mer miljøvennlig enn ved bruk av tradisjonell teknologi, sier Hans Emil Glestad, som er programansvarlig i Hias.

-For det første blir det ikke nødvendig å bygge ut nye bassenghaller. Teknologien vi skal teste er meget kompakt, og kan plasseres i det ledige arealet vi fikk i forbindelse  med ombyggingen til Hias-prosessen.  Videre bruker tradisjonelle prosesser mye energi for å fjerne nitrogen.  Det må i tillegg tilsettes kjemikalier i form av metanol eller etanol. Dette er faktorer som drar opp driftskostnadene. 

Mindre miljøavtrykk

Rensemetoden som testes skal bruke 75 prosent mindre energi enn tradisjonelle rensemetoder, og målsetningen er å klare rensekravet uten at vi trenger å tilsette kjemikalier. Samtidig forventer vi at prosessen som skal testes vil slippe ut 80 prosent mindre lystgass enn tradisjonelle teknologier som brukes mest i dag, sier han. Lystgass har et klimafotavtrykk som er 300 ganger kraftigere enn CO2.

– Målet vårt er å gjøre konsekvensene av det fremtidige nitrogenrensekravet så små som mulig for regionen og tillegg ta vare på miljøet. Lykkes vi med den nye teknologien, skal både investerings- og driftskostnadene blir lavere enn ved å velge dagens løsninger, sier Holen.

Holen forventer at driftskostnadene alene vil gi en innsparing på rundt 10 millioner kroner årlig sammenliknet med anlegg som velger tradisjonell fosfor- og nitrogenfjerning. Dette kommer abonnentene til gode.

Hans Emil Glestad (t.v.) og Knut Holen ser fram til å komme igang med den nye piloten.