Lars Erik Thoresen på svaberget som skånes ved å bore under

Styrer nødoverløp utenom bekk og brygge

For hverken å forurense en sjøørretbekk eller sjenere båtfolket legger Råde kommune betydelige ressurser i å legge ny overløpsledning til utslipp på dypet. Både grøfting, boring og rørtrekking benyttes for å skåne kystidyllen i Makrellrød.

0
Munningen av bekken
Boregrop og sted for rørtrekking, prammen ligger klar der trekkingen starter fra.

Selv om den lille pumpetasjonen som ligger godt skult bak busker og båter har få svikter eller overløp har kommunen nå valgt å investere i et betydelig miljøtiltak som kommer både ørretyngel og båtfolket til gode. Skulle pumpene mot formodning svikte eller overvann få overtaket vil det ikke lenger komme kloakk ut i sjøørretbekken og videre ut blant brygger og båter i Markellrød.

– Sjøøretten formerer seg her i Røtnebekken og siden den er så liten det er faktisk nok med et eneste stort utslipp for å ta livet at nærmest all yngel. Det har å gjøre med at siden bekken krymper i vinterhalvåret vil all yngelen da befinner seg i den nedre delen mot marinaen. Heretter får ørreten en ren og frisk bekk å vandre, formere og vokse opp i. Råde har mange slike små bekker som produserer flott sjøørret, og det er mange som fisker her ute. Saltnes er hot spot for sjøørret og vi skylder både fisk og fiskere de beste forhold og muligheter, sier Lars Erik Thoresen i Råde kommune.

I tillegg til å skåne ungfisken vil et tilfeldig overløp heretter heller ikke havne mellom båter og brygger i marinaen.

– Vi er en hyttekommune og mange gjester og fastboende har båtene sine her. Skulle det mot formodning skje et uhell vil det kunne oppstå lukt og forurensing her inne i vika. Det er ikke noe vi ønsker å påføre folk som skal ut en tur med båten, understreker Thoresen.

Det er betydelige investeringer som legges i å bedre miljøet i den lille idyllen. Første etappe har vært å legge en ny grøft med overløpsledning ved siden av bekken i terreng på strekningen fra pumpestasjonen og ned til sjøen. For å skåne svabergene velger man å bore seg gjennom fjellet og ut i sjøen. Gjennom dette hullet trekker man så en ledning under bunnen i fjorden og ut til et utslippspunkt ca 200 meter fra land.

Pumpestasjon

Alle arbeidene vil komme på ca 2 millioner kroner totalt. Eventuelle overløp vil da gå ved selvfall fra pumpestasjonen og ut til utslipp midtfjords.

– Dette tiltaket har stått på venteliste noen år. Selv om vi har direkte varsling ved pumpesvikt og beredskap på å frakte spillvannet bort, vil det kunne skje et avvik. Skulle det lekke litt ut i fjorden er det ikke noe stas, men det er tross alt bedre enn at det tar livet av hundrevis av ørret eller forpester marinaen. For vår del er dette ingen sovepute, vi kommer til å være på hugget for å unngå ethvert overløp. Vi har dessuten plikt om å registrere og rapportere dette til Statsforvalter i Oslo og Viken. Målet er naturligvis null utslipp, forteller Thoresen.

Det er Leif Grimsruds avdeling Kystmiljø som har oppdraget med å gjennomføre prosjektet. På rørtrekking og boring har man med seg Eco Drilling.

– Prosjektet er i rute, og alt har gått etter plan og vi er godt fornøyd med gjennomføringen. Det medfører litt ulemper for kystfolket som ferdes her at vi må bygge en midlertidig vei for å få fram de tunge maskinene, men alt blir satt tilbake og det hele bli usynlig. Det føles godt å gjøre dette uten varige synlige tegn på at det har vært inngrep. Vi ser fram til å se sjøørreten myldre opp for å gyte. Ved flere av bekkene har synet av stor gytefisk på vandring blitt en liten severdighet. Levende natur gjør kysten spennende å ferdes i, avslutter Lars Erik Thoresen i Råde kommune.

Ung sjøørret, slik den ser ut i bekken, før den blir smolt og vandrer ut.

Helt øverst i bekkeløpet er bekken fra tidligere tider blitt lagt i rør. Her har Råde JFF fått tillatelse av Statsforvalteren til å åpne bekken over en strekning på ca. 50-60 meter. Etter åpning vil det bli etablert en kulp, og det vil bli lagt ut gytegrus og stein for å bedre mulighetene for fisken å formere seg. Med nytt overløpsrør i nedre del, og nye gyte- og oppvekstområder i øvre del, vil Røtnebekken fremstå som enda mer attraktiv for sjøørreten.