Høgevarde er et større hytteområde i Flå kommune i Buskerud, med mer 650 hytter tilknyttet Høgevarde renseanlegg. Foto Høgevarde AS

Gjennombrudd for Høgevarde 

Etter en lengre tids saksbehandling hos Statsforvalteren i Oslo og Viken har Høgevarde nylig fått utvidet sin utslippstillatelse til inntil 4000 pe. Løsningen ble en utvidelse av eksisterende kjemisk- biologiske renseanlegg, med tilleggsrensing i åpne sandfilterbassenger. Med ny utslippstillatelse følger også krav om akkreditert prøvetaking.

0

En rekke store hytteområder på østlandet har de siste 3-5 år blitt definert som en tettbebyggelse større enn 2000 pe, og omfattes da av forurensningsforskriftens kapittel 14, med Statsforvalteren som forurensningsmyndighet. Denne endringen medfører store konsekvenser for alle anleggseiere av renseanlegg større enn 50 pe, som til nå har hatt utslippstillatelser etter kapittel 13, med kommunene som forurensningsmyndighet. Dette har sitt utspring i en fornyet tolkning av forurensningsforskriften fra Miljødirektoratet. 

Overgangen fra kapittel 13 til 14 medfører strengere rensekrav og ofte behov for en oppgradering til biologisk kjemiske renseanlegg, samt innføring av akkreditert prøvetaking. Alle anleggseiere har fått krav om å søke om ny utslippstillatelse etter kapittel 14. Statsforvalterne har dermed fått en stor mengde søknader fra flere hytteområder på en gang. 

Usikkerhet

Til tross for at forurensningsforskriften ble revidert i 2007 og at regelverket har vært praktisert i snart to tiår, har det vært stor usikkerhet knyttet til overgangsfasen mellom kapittel 13 og 14 for disse tettbebyggelsene, både hos Statsforvalteren og i mange kommuner. I enkelte tilfeller har det også vært motstridende uttalelser fra Statsforvalteren og Miljødirektoratet.

Dette har medført en opphopning av utslippssøknader hos Statsforvalter og byggestopp i flere hytteområder, til stor frustrasjon for mange utbyggere, anleggseiere og kommende hytteeiere. 

Etter flere møter mellom Miljødirektoratet og Statsforvalteren i Oslo og Viken foreligger det nå nødvendige avklaringer på hvordan regelverket skal fortolkes og praktiseres. Forhåpentligvis vil dette medføre gode overgangsordninger og mer forutsigbarhet for de berørte hytteområder og anleggseiere, og at køen av utslippssøknader nå vil reduseres betraktelig.

Gladmelding

Nylig kunne imidlertid Høgevarde RA motta den gledelige meldingen om godkjent utslipptillatelse med en økning fra 1800 til 4000 pe, etter kapittel 14 i forurensningsforskriften. Med tillatelsen følger det også et krav om akkreditert prøvetaking av inn- og utløpsprøver fra renseanlegget, med frist mars 2025 for implementering. Høgevarde er et større hytteområde i Flå kommune i Buskerud, med mer 650 hytter tilknyttet renseanlegget. Med ny utslippstillatelse og utvidet renseanlegg ligger alt tilrette for videre utvikling av området.

– Det har gått nesten to år fra utslippssøknaden ble sendt inn i 2022, til vi nå har fått ny utslippstillatelse. I første omgang ble søknaden definert som midlertidig og tidsbegrenset, med bl.a. dispensasjon fra krav om akkreditert prøvetaking, men i dialog med Statsforvalteren og tilbakemeldinger fra Miljødirektoratet ble det avgjort å behandle den etter alle krav i kapittel 14. Det har vært en lang prosess, men ryddig og oversiktlig fra både Kommunens og Statsforvalterens side, sier Sigve Brunes i Høgevarde AS, som nå ser fram til å få anlegget godkjent for akkreditert prøvetaking.

Stand alone

Løsningen som Høgevarde endte opp med er et utvidet biologisk kjemisk renseanlegg, som oppfyller alle rensekrav alene. I tillegg har man fra før av etablert store, åpne sandfilterbassenger rett nedenfor renseanlegget. Det er utfordrende å drifte biologisk- kjemiske renseanlegg for hyttefelt, som medfører svært store variasjoner i tilførte avløpsmengder over korte tidsperioder. Dette er årsaken til at man etablerte sandfilterbassengene, som gir en ekstra sikkerhet og god tilleggsrensing av avløpsvannet, før det renner diffust ut i resipienten Gulsvikelva. 

– Det har vært en del mistolkninger av hensikten med disse sandfilterbassengene. Fra vår side handler det om å ta ansvar og stoppe enhver form for partikkelflukt fra renseanlegget, samt redusere utslipp av fosfor, organisk materiale og tarmbakterier, vel å merke rensing ut over utslippskravene satt til det biologisk kjemiske renseanlegget. Dette er en ekstra sikkerhet og ikke et biofilter, sier Brunes.