Ingen kloakk fra fritidsbåter i Oslofjorden

Den alvorlige økologiske tilstanden i Oslofjorden har store konsekvenser for dyre- og plantelivet i fjorden. Regjeringen forbyr nå fritidsbåter å slippe ut kloakk i fjorden fra 1. juli i år.

0

– Tilstanden i Oslofjorden er kritisk. Nå gjennomfører vi enda et av punktene i tiltaksplanen for fjorden ved å forby utslipp av kloakk fra fritidsbåter. En friskmeldt fjord vil være til glede for mange, ikke minst folk som bruker sommeren i og på vannet, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.

Forbudet gjelder i disse kommuner

Klima- og miljødepartementet sendte i vinter ut et forslag til forskrift om å forby utslipp av kloakk fra fritidsbåter i Oslofjorden ut på høring. Forbudet er nå vedtatt og trer i kraft fra 1. juli i år.

I dag kan norske båteiere tømme sine toaletter hvor de vil i fjorden, så lenge de befinner seg 300 meter fra land. Fra 1. juli i år vil hele Oslofjorden være en forbudssone for tømming av kloakk fra alle fritidsbåter, med unntak av enkelte vernede og fredete båter. Som alternativ til å tømme kloakk i fjorden kan båteierne benytte seg av mottaksanlegg tilknyttet havnene i Oslofjorden.

Tilstanden for livet i Oslofjorden er alvorlig. Fosfor og nitrogen slippes ut i fjorden fra avløp og jordbruk. Styrtregn og store nedbørsmengder fører økte mengder partikler og brune humusstoffer ut i de store elvene som renner til Ytre Oslofjord. Resultatet er mørkere vann, nedslamming av strandområder og algeoppblomstring. Flere av bunnområdene både i indre og ytre fjord har lave konsentrasjoner av oksygen. Torskebestanden er på et historisk lavt nivå, og tareskogen og ålegressengene, som er oppvekstområder for blant annet torskeyngel, er i flere områder i tilbakegang. Opplevelsen for badende, båtbrukere og andre som driver friluftsliv, forringes.

I løpet av høringen kom det inn 33 høringsinnspill. Flere høringsinstanser var positive til forslaget, selv om flere kommuner ønsket lengre tid til å etablere flere tømmestasjoner før et forbud trådte i kraft.

Klar for sommerens båtturister. VA-servicepunkt på Kjøpmannsskjær. Foto: KZ Handels

– Forbudet mot å tømme kloakk fra fritidsbåter i Oslofjorden vil også gi en bedre opplevelse for badende og andre som driver friluftsliv. Et slikt forbud har vært varslet en stund, og flere anlegg er under bygging. Det finnes allerede 43 mottaksanlegg for fritidsbåter rundt fjorden i dag. Kommunene og havneansvarlige har plikt til å sørge for et tilstrekkelig tilbud, og de står fritt til å finansiere bruken helt eller delvis gjennom brukerfinansiering eller over eget budsjett. Jeg er trygg på at de vil følge opp tømmetilbudet fremover, sier klima- og miljøministeren.