Ved å ettermontere en profil som kontrollerer utslippet og måle vannstanden i kummen til enhver tid kan man regne seg fram til hvor mye som går til overløp.

Ettermontering av overløpsmåling

Siden overløp er kilde til forurensning, er kommunene pålagt å registrere sine overløps-utslipp volumetrisk.
Med ettermontering av en profil som kontrollerer utslippet, en nivåmåler og kalibrerte profiler kan vannføring i overløp beregnes, registreres og dokumenteres. Data sendes til skyen via GPRS.

0

Siden overløp er kilde til forurensning, er kommunene pålagt å registrere sine overløpsutslipp. Tidligere var normalen å registrere driftstiden til overløpene (akkumulert tid i overløp). I dag får stadig flere kommuner krav om å rapportere vannmengden i overløp (akkumulert volum).

En stor andel av overløpene i det norske fellessystemet er enkelt utformet, uten definert terskel, med manglende hydraulisk kontroll og uten partikkelavskillende egenskaper. Dermed er de ikke tilrettelagt for måling av vannføring og mengde.

Indirekte måling funker

Små kummer, uten definert terskel og manglende hydraulisk kontroll, krever derfor ofte store utbedringer for å kunn muliggjøre mengdemåling – enten direkte eller indirekte ved hjelp av nivåmåling. Direkte måling av vannføring i delfylte selvfallsystemer, er svært kostbart i drift og innkjøp.

Indirekte mengdemåling er derimot gjerne en rimeligere løsning og dette gjøres med en en såkalt måleprofil, som muliggjør indirekte registrering av vannføring. Et eksempel på dette er FluidVenturi-VM, en måleprofil som monteres direkte på utløpsåpningen. Dette er en kalibrert Venturi-profil, der sammenhengen mellom oppstrøms vannivå og vannføring er etablert. Ved å måle vannivået i kummen, kan dermed vannføringen registreres.

Velg nivåmåler selv

Alle typer nivåmålere kan benyttes (ultralyd, trykk, radar)og man står fritt til å velge sin foretrukne type og fabrikat. FluidVenturi-VM er ikke større enn at den kan føres gjennom et ø600mm kumlokk, og derfor spesielt godt egnet for ettermontering. Enheten er utstyrt med integrert skumskjerm, slik at mest mulig flytestoffer holdes tilbake.

Ved en overløpssituasjon, vil vannet i overløpskummen stige og vil til slutt nå terskelnivået (nivå utløpsrør). Når vannivået overstiger terskelnivået (Suw), trer overløpet i funksjon. Vannet passerer gjennom skumskjermen og venturiprofilet før det ledes ut gjennom overløpsåpningen. Ved å måle vannivået i kummen, oppstrøms FluidVenturi-konstruksjonen (zs, hw), kan vann-føringen (Q) registreres ved bruk av Q-h data levert med produktet.

Målekampanje og kalibrering

Det kan dessuten gjøres tiltak for å gjøre vannføringsmålingene mer nøyaktige. Om det er behov for mer presise målinger, anbefales det at det gjennomføres en målekampanje etter at installasjonen er gjort.

I en slik kampanje installeres det direkte vannføringsmålere nedstrøms FluidVenturi. Kampanjen foregår over tid for å samle målinger med et bredt spekter av belastninger. Basert på målekampanjen kalibreres Q-h dataene, slik at disse blir justert for lokale forhold og nøyaktigheten forbedres.

Les mer her