Været er over oss, når kommer tiltakene?

Nye klimarapporter og Overvannsutvalgets ferske innstilling viser at kommuner, fylker og andre med ansvar for samfunnsinfrastruktur får store utfordringer med å håndtere fremtidens vær. Ikke minst viser også virkeligheten at noen må gjøres.

0

Vi får mer kraftig regn i årene som kommer. Og skadene som følge av overvann og flom på grunn av dette, vil koste milliarder. Mange spør seg om hvorfor det er slik og om når tiltakene som skal forhindre skadene kommer.
Vet kommunene hvilke tiltak som skal prioriteres?

COWI har tatt initiativ til å samle eksperter og kommunemedarbeidere i Buskerud, Telemark og Vestfold for å diskutere konsekvensene knyttet til resultatene fra de ferske rapportene, hvilke tiltak må kommunene iverksette og hvordan prioritere de viktigste tiltakene.

Høsten 2015
Denne høsten har vi sett flere tilfeller av ekstremnedbør i Norge. Det vil vi få mye mer av i fremtiden. Et nytt estimatet fra Regjeringens Overvannsutvalg viser at skader fra overvann og flom kan komme til å koste 100 milliarder de neste 40 årene.
– Byer og tettsteder er spesielt utsatt, sier Svein Ole Åstebøl i COWI.
Østlandet kan få en økning med 150 prosent i antall dager med kraftig nedbør, ifølge den ferske rapporten Klima i Norge 2100. Vinterstid kan antallet tilfeller av kraftig nedbør mer enn tredobles. De mest optimistiske anslagene spår en økning i antall ekstremnedbørsdager på minst 20 prosent.
– Økningen i antall dager med ekstremnedbør vil forsterkes med enda høyere nedbørsintensitet. Det vil si at det kommer mer regn på kort tid enn det gjør i dag. Dette betyr at byer med sine mange tette flater, vil få større problemer med overvannsflom, sier Åstebøl.

 Det er ikke nødvendigvis de dyreste og mest omfattende tiltakene som kan spare kommunen og innbyggerne for de største skadene, sier Svein Ole Åstebøl i COWI 

Store utfordringer

Klimaendringene medfører store krav til kommuner, fylker og andre med ansvar for samfunnsinfrastruktur.
– Avløpssystem, vedlikehold av veier og jernbane og beskyttelse av flomutsatt bebyggelse er noen av områdene der dobbelt så mye ekstremnedbør vil skape store utfordringer, forteller Åstebøl.
Flere ulike myndigheter forvalter regelverk knyttet til håndtering av overvann. Et av premissene i rapporten fra Overvannsutvalget er at avløpssystemene ikke er dimensjonert til å ta unna vannet som kommer ved kraftig nedbør.

Prioriteringer
Overvannsutvalget har presentert en rekke tiltak for å håndtere økte nedbørsmengder. Et mulig tiltak er å utvide avløpssystemet i byene, men dette er dyrt og tidkrevende.
– Kommunene kan gjøre veldig mye for å forhindre skader forårsaket av overvann og flom. Men det handler om å velge de mest effektive tiltakene rettet mot de områdene der eventuelle skader vil få størst konsekvenser. Det er ikke nødvendigvis de dyreste og mest omfattende tiltakene som kan spare kommunen og innbyggerne for de største skadene, sier Åstebøl.

Vått seminar
Den 15. desember inviterer rådgiverselskapet COWI til overvannseminar på Krona i Kongsberg. Der møtes fageksperter for å dele kunnskap om hvordan kommuner, eiendomsutbyggere og andre aktører best møter fremtidens utfordringer med overvann.
På seminaret kommer også Eirik J. Førland, fagdirektør Meteorologisk institutt, for å dele resultater fra den nye rapporten Klima i Norge 2100; hvor våte blir vi? Om voldsomme nedbørshendelsers hyppighet, intensitet og skadepotensiale.
I tillegg vil Ann-Jeanette Hansen fra Moss kommune og som medlem i Overvannsutvalget presentere utvalgets innstilling som ble lagt frem i forrige uke.