- Vi står overfor omfattende tilbakeslagsproblemer i store deler av byen pga økende havnivå, sier Jan Stenersen i Tromsø.

Tromsø kommune forventer mer vann

– Situasjonen for Tromsø by er i ferd med å bli krevende med stadige oversvømmelser, om og ekstrem nedbør året rundt. Og det blir verre i fremtiden, forklarer Jan Stenersen som er driftssjef for avløpsavdelingen i Tromsø.

0

Tromsø har vokst seg til å bli en stor by – med 74 000 innbyggere og stort omland er det klart hovedstaten i Nord-Norge – og har fått de samme vann- og avløpsproblemer som storbyer flest…pluss noen til.
– De senere årene har vi fått en rekke nye problemer som henger direkte sammen med klimaendringene. For eksempel får vi store mengder vinterregn på frossen grunn – med påfølgende avrenning. Grunnvannsnivået stiger og vi har snøfrie uker og måneder vinterstid. Vi ser fra år til år at havnivået stiger raskt samtidig som kraftigere pålandsvinder, flo og større bølgehøyder skaper flomproblemer i de delene av byen som ligger langs strandkanten. Og det er jo veldig store deler av bebyggelsen…slik det er det i de fleste av verdens byer.

Flom og forurensning
– Resultatet er at avløpsvannet flommer opp på overflaten og når vi endelig får fjernet vannmengdene, er byens gater og torg kraftig forurenset med påfølgende infeksjonsfare og helserisiko for innbyggerne.
– Situasjonen er etter hvert prekær. For eksempel regner vi pr. i dag at omlag 600 av byens kummer i store deler av døgnet er neddykket i tidevann og mange flere står neddykket i grunnvann. Fremtidsutsiktene er så nifse at vi i avløpsavdelingen nesten ikke tør snakke om konsekvensene offentlig. Vi står overfor omfattende tilbakeslagsproblemer i store deler av byen pga økende havnivå – skader som vil ødelegge bygninger, redusere bygningenes verdi og dessuten drive forsikringspremiene i været. Byens politikere har etterhvert forstått hva vi står overfor, men dette er ikke problemer som lar seg løse i en håndvending. Vi kan ikke flytte hele bysentrum opp i bakkene rundt byen og vi klarer ikke å drenere vekk vannmengdene.

Tid og folk
Oppgradering av VA-systemene er heller ikke bare et budsjettproblem. Arbeidene som må til, må nødvendigvis ta lang tid og de krever flere kompetente medarbeidere i VA-avdelingene.
– Vi mangler i dag både tid og folk og i mange kommuner har ikke politikerne forstått problemene, så der mangler det også innsikt og budsjetter.
Stenersen tror at selv om problemene er akutte, må vi langtidsplanlegge mye bedre:
– Vi må ta oss tid til å analysere problemene bedre. Vi må bruke moderne laserteknologi for å beregne vannmengdene, avrenningen og vannoppsamlingene og finne nye, naturlige avløpskanaler for regnvannet. Og vi må finne hvor vannet kommer fra. Snakker vi om regnvann, om grunnvann, sjøvann, vannlekkasjer ut fra eller inn i VA-nettet eller er vanntilstrømning fra veier og andre tette overflater i byene det største problemet?
– VA må rett og slett tas inn i byens langtidsprognoser og i de overordnede areal- og reguleringsplanene!

Artikkelen er hentet fra www.ovalinfo.no