Salgsleder Geir Haga og daglig leder Sigmund Hjorth i Helnor AS viser frem sin overvannskassett Pluvial Cube , samt deres nye tilbakeslagsventil med dobbelt klaff og manuell låsing.

Stadig flere setter inn kloakkstopper mot flomvann og rotter

Dagens kloakksystemer er som skapt for oversvømmelser, vannskade og risiko for at rotter flykter inn i bolig. Stadig flere monterer derfor kloakkstopp på avløpet. Forsikringsbransjen premierer imidlertid ikke den som vil være føre var.

0

Problemer med nedbørsmengder har ikke bare å gjøre med klimaendringer. På 1970-80 tallet og senere er det tidvis utført sammenkobling av overvann og avløpsvann. Konsekvensen er derfor dobbel; både krevende håndtering av enorme vannmengder i urbane strøk i tillegge når overvannet havner i avløpssystemet.

Underdimensjonert
Resultatet av sammenkoblingene er viden kjent, overvann drukner de stedvis allerede underdimensjonerte avløpsrørene. Bakteppet er et klart misforhold mellom kraftige regnskyll og dimensjonering av løsninger for å håndtere overvannet.

– Veien å gå er derfor en bedre håndtering av overvann, gjennom magasinering/infiltrasjonsanlegg, bremsing og styring. Spesielt for private husholdninger som sliter med stadige tilbakeslag håndteres problemet ved installering av tilbakeslagsventiler, sier daglig leder Sigmund Hjorth ved firmaet Helnor i Brumunddal til VAnytt.

Fimaet, som skriver historie tilbake til 1970 har igjennom 45 år hatt fokus på kontroll og betjening av vann. Mest kjent er selskapet for betjeningsutstyr for ventiler, såkalte spindelforlengere, men markedet har de senere år også fått fokus på våre produkter til å begrense flom og oversvømmelse. Helnor opplever en stigende etterspørsel etter nettopp flombegrensende og lindrende utstyr.

Stopper tilbakeslag
En kloakkstopper, på fagspråket en tilbakeslagsventil er en god løsning for å hindre tilbakeslag gjennom avløpsrøret.
– En slik ventil hindrer ikke vannet fra å strømme inn gjennom andre åpninger i bygget, men du kan unngå mange unødvendige situasjoner, siden kloakken er et svakt punkt, det er jo det laveste punktet, nå kloakk går på revers er det ikke hyggelig, sier Hjorth.

Hjorth påpeker at det er viktig å ta i betraktning nivåforskjeller på bygg/boligfelt.  Gjerne har bebyggelsen startet på laveste nivå for så å bli utvidet til et høyere og høyere nivå over vannet.
– Dette impliserer raskt at den eldre bebyggelsen kan få store problemer lenge før nyere bebyggelse lengre opp, sier Hjort.

Lunken forsikringsbransje
Ved siden av tilbakeslagsventiler ser man stor etterspørsel overvannsmagasiner. Dette har med de kraftige regnskyll å gjøre samt fokus fra kommunenes side knyttet til håndtering av overvann på egen grunn.
– Forsikringsbransjen har foreløpig vært tilbakeholdende med premiereduksjon for installert tilbakeslagsventil. Vi har hatt dialog om dette i flere år, sier Hjorth.

Erfaringsmessig monteres produktene over hele Norge, men med en høyere konsentrasjon i områder med flatt terreng nederst i skrånende terreng. Installasjonen kan være både i den private husholdningen og på kommunale avløpsnett.

– Enkelte kommuner har den senere tid opplevd økning av gnagere i avløpsnettet. Det er samtidig viktig at tilbakeslagsventiler, hvor klaffene er av rustfritt stål, er en effektiv løsning for å stoppe gnagere, sier Hjorth.

Skrekkscenariet er å få en gnager opp gjennom toalettet.