Bunnseksjonen for vannkum løftes på plass, denne har en diameter på 3,0 m og veier ca. 16 tonn. Foto: Lasse Nilsen

Indre Østfold spleiser på rørledning for drikkevann

Askim, Eidsberg og Trøgstad kommuner etablerer ny felles reserve- og overføringsledning for drikkevann. Den nye ledningen strekker seg mellom Trippestad og Mørkved, innenfor Askim kommune.

0

Ved siden av samfunnssikkerhet vil den nye forbindelsen gjøre det mulig å foreta utkoblinger av vannkilder for å kunne vedlikeholde anlegg. I dag skjer dette under stort tidspress.

Flere prosjekter
Parallelt med reserve- / overføringsledningen tilrettelegges det for at landbrukseiendommene langs traséen skal kunne tilknyttes kommunalt vann- og avløpsnett. Dette gjøres ved at det nedlegges en mindre separat forbruksledning for vann og dessuten en trykkavløpsledning for kloakk i samme grøft som reservevannledningen.
Ledningen er ca. 3300 meter lang, og hoveddelen av ledningen er ment å være en ren overføringsledning uten abonnent-tilknytninger.  Imidlertid går ca. 600 meter i gater der en samtidig sanerer eksisterende vann- og avløpsledninger. De resterende ca. 2700 lengdemeterne er i utmarks- og på landbrukseiendommer (dyrket mark).


Flerfaglig bredde: – I prosjekter som dette er det ofte behov for flerfaglig kompetanse, siden det også skal bygges en ny trykkøkningsstasjon. sier Lasse Nilsen, i blått, hos Pöyry Norway, her med fra venstre Siri Haraldsen og Karianne Bogetvedt, begge mekanisk prosess og Jonas Lindvaag, elektro/automasjon.

Trykkøkning
Reservevannledningen består av en ø560 mm ledning i PE (Polyetylen). Ledningsanlegget er dimensjonert for 15700 m³ pr.døgn, tilsvarende ca. 185 l/s. I tilknytning til overføringsledningen bygges en pumpestasjon for å kunne skape nok trykk til å flytte vann fra Askim mot Eidsberg og Trøgstad. Dette fordi det er forskjellig trykk i ledningsnettene, og fordi at kommunene skal kunne utveksle vann i begge retninger gjennom ledningen.
Ledningen er prosjektert av Pøyry Norway AS ved Lasse Nilsen, som også er byggeleder.
– Fra vår side har det vært involvert en 5-6 personer i prosjektet. Det er stadig aktuelt å trekke inn flerfaglig kompetanse tidlig i prosjektet når det gjelder  tekniske vann- og avløpsinstallasjoner som trykkøkningsstasjoner, kloakkpumpestasjoner, vannverk og kloakkrenseanlegg, sier Lasse Nilsen, Senioringeniør Vann – Miljø – Infrastruktur Pöyry Norway. 

Spleiselag
Investeringen på 23 millioner fordeles med Askim 11,5 millioner, Eidsberg 7,7 millioner og Trøgstad 3,8 millioner kroner. Driften fordeles med en tredel på hver.
For at Trøgstad skal kunne nyte vann fra Askim må det først etableres ny vannledning mellom Skjønhaug og Laugslet.
Askim kommune legger samtidig nye, mindre ledninger i samme grøft, men da for egen regning og bruk. På sikt blir også Spydeberg koblet i det samme nettet, dette skjer i forbindelse med fornyelse av ledning på tvers av Glomma, en ledning som vil bli etablert ved styrt boring i fjellmassene under Glomma.. Fra da kan i prinsippet vann fra Lyseren bli sendt til Enebakkneset. Prosjektleder er Petter-Ole Kartnes i Askim kommune. Utførende entreprenør: Eivind Engseth AS.