I motsetning til i Norge ligger VA-utgiftene stille i Sverige

Mange svenske kommuner lar sin vane tro VA-avgiftene være uendret som i fjoråret, noen velger å sette de ned. Gjennomsnittsavgiften for en ”normal villa” sted dog med 3,5 % 2015. Dette er en prisstigning i tråd med tidligere.

0

Mens norske VA-kostnader i gjennomsnitt hvert år stiger med ca 6 %* ligger de i gjennonsnitt stille hos søta bror. Dette i følge Svenskt Vatten, som hvert år sammenstiller avgiftsstatistikk basert på opplysninger som kommunene legger in i databasen VASS.

Hovedårsaken er at de svenske VA-systemene er i stor grad er avskrevet.

Jämförelsen görs för avgifter för enfamiljshus, en ”normalvilla” och flerfamiljshus, lägenhetshushåll. Det finns två typer av avgifter:

Brukningsavgifter och anläggningsavgifter. Brukningsavgifter är en periodisk avgift för drift- och underhållskostnader, kapitalkostnader för investeringar eller andra nödvändiga kostnader för att tillhandahålla vattentjänsterna.
Anläggningsavgiften är en engångsavgift för att ansluta sig till kommunalt VA.

En ”normal villa” betalar år 2015 en brukningsavgift mellan 2 960 respektive 10 945 per år (247 och 912 kr per månad). Medelvärdet är 6 737 kr per år. Medelvärdet för anläggningsavgiften för ”normalvillan” är 2015 ca 122 000 kr.

Svenskt Vatten bedömer att taxorna kommer att behöva höjas i snabbare takt framöver beroende på investeringsbehov och ökande krav på vatten och avloppstjänsterna.

– Samtliga kommunala VA-organisationer som inte redan gjort det bör se över sina egna investeringsbehov och nödvändiga åtgärder för att säkra vatten- och avloppstjänsternas verkligt långsiktiga hållbarhet, säger Anna Linusson VD hos Svenskt Vatten.

Kommunernas genomsnittliga avgift för en ”normalvilla” är 561 kr per månad eller 4 öre per förbrukad liter vatten. För ett lägenhetshushåll är motsvarande siffra 355 kr per månad eller 3 öre per liter. Skillnaderna är stora kommuner emellan beroende på olika förutsättningar som påverkar kostnaden för att tillhandahålla kommunala vatten- och avloppstjänster.

Taxor sätts i varje enskild kommun utifrån självkostnadsprincipen. Det innebär att de samlade intäkterna från taxans avgifter inte överstiger de samlade kostnaderna för de kommunala vatten och avloppstjänsterna.

– Taxornas nivåer är olika i olika kommuner beroende på markant skilda förhållanden vad gäller till exempel storlek, avstånd och befolkningstäthet vilket i sin tur påverkar kostnaden för att tillhandahålla vatten- och avloppstjänster, säger Anna Linusson.

Det faktorer som pekar på att kostnaden för att tillhandahålla vatten- och avloppstjänster kommer att öka i framtiden är:

Idag är en stor del av kommunernas anläggstillgångar för vatten och avlopp (ledningsnät, avloppsreningsverk och dricksvattenverk) avskrivna. 

Mer information om taxorna, bl a kommun- och länsvis, finns under denna länk

* Kilde Jets under foredag om vannsparing 9 juni 2015.