Fra venstre assisterende direktør i Norsk Vann, Yngve Wold, Sjur Tveite, daglig leder i WAG AS, førsteamanuensis ved NMBU, Arve Heistad og avdelingsdirektør i Oslo VAV, Sigurd Grande i en kaffepause under møtet i styringsgruppa forrige uke. Foto: Odd Borgestrand

Jobber videre for VA-senter på Ås

Arbeidet med å realisere et nasjonalt senter for ledningsteknologi på Ås går videre. De første millionene er på plass og et interimsstyre er valgt.

0

VA-senteret ble tildelt 2,5 millioner kroner i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett tidligere i år. Det nyvalgte interimsstyret har nå seks måneder på seg til å komme med avklaringer for om mulig å starte byggingen av det nye senteret så snart det er praktisk mulig.

Oppstart i 2018 ser ut til å måtte justeres noe. Man vil i løpet av noen måneder få avklart en hensiktsmessig organisering for eierskap og styring.
– Styringsgruppa vil ivareta kontakten med NTNU, SINTEF og NMBU, og understreker at det er åpne dører fra de ulike miljøene, enten det er utdanning, forskning og utvikling eller praktiske VA- tjenester. VA- og VVS-produsenter og andre aktører skal også ha en åpen dør inn mot styringsgruppa, understreker leder for interimsstyret, avdelingsdirektør i Oslo VAV, Sigurd Grande.

Interimsstyret, som i forrige uke ble oppnevnt av styringsgruppa, består i tillegg til Sigrud Grande av daglig leder i VA og VVS-produsentene, Bjarne Haugland, assisterende direktør i Norsk Vann, Yngve Wold, virksomhetsleder Live Johannesen ved Vann- og avløpsavdelingen i Drammen kommune og styreleder i Rørinspeksjon Norge, Peer-Christian Nordby. Interimsstyret vil også knytte til seg seniorrådgiver i Norsk Vann, Einar Melheim og rådgiver Sjur Tveite. NMBU blir en samarbeidende part, men blir av praktiske grunner ikke en del av selve interimsstyret.

Grande, som har en sentral rolle i prosjektet mener det er viktig å bygge ut kompetanse og fagmiljøer som generer mer produktutvikling, mer forskning og flere lærekrefter. Dette vil sikre en betydelig rekruttering av unge medarbeidere innen norsk VA.
-Vi har i dag ikke noe sted for praktisk trening knyttet til et ledningsnett, som står for 90 prosent av verdien i VA-sektoren. Oslo VAV legger ikke skjul på at vi ønsker et sterkere fagmiljø på NMBU for å møte morgendagens utfordringer, sier Grande, som også ser for seg at Oslo VAV sitt NoDig Challenge-prosjekt også kan være en del av FoU-sporet her.

Kompetansesenteret har en foreløpig prislapp på 20 millioner kroner, og den første befaringen på et aktuelt tomteområde på Ås er gjennomført. Området disponeres i dag av av NMBU. Interimsstyret vil gå i dialog både med ledelsen ved NMBU og Ås kommune for å få tilgang til dette arealet.

Neste trinn blir å etablere en arbeidsgruppe som ser nærmere på aktuelle prosjekter innen FoU hvor kompetansesenteret kan ha en fremtidig rolle. Aktuelle modeller for samhandling vil bli diskutert i interimsstyret og styringsgruppa. Kommunene blir utfordret til å sammenstille en prioritert oversikt over FoU knyttet til ledningsnett og teknologi.

VA-bransjen, både med leverandører og kommuner, ønsker en større påvirkning i forskningsprogrammene. Arve Heistad, førsteamanuensis ved NMBU, mener det er viktig at forskningssamarbeidet mellom NMBU og NTNU både fortsetter og intensiveres.
– Forskningsmiljøene må være våken for å etablere partnerskap, mener Heistad.