Administrerende direktør Dag Andresen i Veidekke Entreprenør (v.) og prosjektdirektør Øyvind Moshagen i Nye Veier signerte i dag den store veikontrakten.

Stor veikontrakt til Veidekke

Veidekke Entreprenørs administrerende direktører Dag Andresen og Nye Veiers prosjektdirektør Øyvind Moshagen signerte i dag kontrakten på 2,3 milliarder kroner ekskl. mva. for bygging av ny E6 mellom Arnkvern og Moelv i Hedmark.

0

Veidekke skal bygge ny firefelts motorvei med fartsgrense 110 km/t på den 24 kilometer lange strekningen mellom Arnkvern og Moelv gjennom Ringsaker kommune i Hedmark fylke. Anleggsarbeidene vil bli igangsatt i løpet av kort tid, og strekningen skal åpnes i desember 2020 – syv måneder tidligere enn planlagt.

Veidekke har høyt fokus på miljø i forbindelse med den planlagte byggingen. Det er lagt opp til en vesentlig reduksjon av klimagassutslippene sett opp mot tradisjonell veibygging, blant annet gjennom materialvalg og planlagte konstruksjoner.

Fremdrift
2019 – delåpning Kolomoen – Kåterud (12 km) høsten 2019
2020 – delåpning Kåterud – Arnkvern (7 km) sommeren 2020
2020 – delåpning Arnkvern – Brumunddal (12 km) i 2020
2021 – åpning av hele strekningen (totalt 43 km) frem til Moelv i 2021

Fakta
43 km
Firefelts motorvei
Fartsgrense 110 km/t
Redusert reisetid med minimum ni minutter (basert på økt hastighet fra 80 til 110 km/t)
13000 – 18000 kjøretøy pr. døgn (ÅDT) – mest mellom Hamar og Brumunddal
11 toplankryss
14 bruer på selve motorveien
17 overgangsbruer
33 kulverter
80 konstruksjoner
1 tunnel
1 km med ny firefelts riksvei over Midtstranda
40 km med lokalvei
10 km gang/sykkelvei
Støytiltak ferdig innen et år etter at vegen er tatt i bruk – 1300 boliger er kartlagt som støyutsatt

E6 ARNKVERN – MOELV
Delstrekningen Arnkvern – Moelv skal ferdigstilles i 2021. Strekningen er 24 km. Strekningen går gjennom Ringsaker kommune i Hedmark fylke. Kommunestyret i Ringsaker har vedtatt tre reguleringsplaner for E6 Arnkvern – Moelv. Reguleringsplanene er tilgjengelig på vegvesen.no

Åkersvika naturreservat
Nye E6 skal bygges gjennom Åkersvika naturreservat. Det er viktig for Nye Veier å være tydelige overfor entreprenørene om at dette er et sårbart område med høy verneverdi. Vi stiller derfor mange krav til entreprenørene for hvordan oppdraget gjennom Åkersvika skal løses. Nye Veier har en egen miljørådgiver som følger opp arbeidene i Åkersvika.

I anleggsperioden skal dyrelivet forstyrres minst mulig. Uønskede arter skal ikke spres og vannmiljøet skal beskyttes. Det skal ikke være støyende anleggsvirksomhet i de viktigste hekke- og rasteperiodene.

Arealene som den nye veien krever skal erstattes. Det betyr at deler av det som i dag er naturreservat blir omgjort til motorvei, mens deler av dagens veianlegg blir tilbakeført til naturen med nye dammer og vegetasjon. Hogging av skog og nye gjerder skal legge tilrette for beiting av nye områder. Dette er viktig for skjøtselen av våtmarksområdene. Vi bygger også nye turstier. Etter at nye E6 er ferdig blir naturreservatet større enn det er i dag.

Vannet i Åkersvika skal passere under nye E6 på nye steder. Vi åpner nye løp og får en mer naturlig deltadynamikk og bedre kvalitet på våtmarksområdene. I dag er det få barrierer om det skulle oppstå et større utslipp langs Åkersvika. Med den nye veien får vi på plass et robust system for å hindre forurensning fra veien og stoppe et eventuelt akuttutslipp ved ulykke.

Det kommer til å se dramatisk ut når anleggsmaskinene starter opp, men arbeidet er godt gjennomtenkt og grundig planlagt for å gjøre minst mulig skade. Nye Veier skal følge entreprenørenes arbeid tett og dokumentere at arbeidene gjennom Åkersvika skjer på en god måte.

Fylkesmannen i Hedmark har gitt dispensasjon for midlertidige inngrep i Åkersvika naturreservat i forbindelse med byggingen av nye E6.