Ahsa RA skal oppgraderes. Skjermdump fra kommunens film

Var ringforlovet på vannforsyning, avløpsvann vil prege ekteskapet

De fem kommunene som utgjør dagens storkommune Indre Østfold begynte flere år før sammenslåingen å koble sine forsyningslinjer for drikkevann sammen. Etter at man har fusjonert er det tydelig at neste store sjau blir å få kontroll på fremmedvannet og oppgradere renseanleggene.

0

Allerede mange år før de fem kommunene Askim, Eidsberg, Spydeberg, Trøgstad og Hobøl ble sveiset sammen til en storkommune hadde man et godt samarbeid, da særlig på vannforsyning, der man etablerte ringledninger på tvers av kommunegrensene.

Men nå venter det tøffe tak på avløpssiden, og derfor legger den nye storkommunen nå ned mye arbeid i å lage ny plan for hvordan man skal forvalte VA-systemene og levere tjenester opp til standard.

– Vår vannforsyning er god, men på tross av at vi har knyttet sammen tre vannverk har vi likevel et lite stykke å gå. Vi må bygge flere høydebassenger og et av vannverket må et hakk opp, der vi må både øke antall grunnvanssbrønner på Sandstangen og utvide renseanlegget i Tosebygda, kanskje med en ekstra barriere, men det er småtterier i forhold til det som venter oss på avløpssiden, forteller Helene Østbye, sjef for VA i Indre Østfold Kommune.

Mysen renseanlegg. Skjermdump fra kommunens film

Fremmedvann

Østbye setter imidlertid sin lit til at den nye VA-planen, som skal være ferdig neste høst, vil vise veien og bli et viktig verktøy for både det planmessige arbeidet, men også i forhold til framtidens forskrifter. Særlig innen overvann trengs en detaljert oversikt over situasjonen. Fordi kommunene har hatt ulike planer og forskrifter er det et behov for å finne en felles mal, der man kan hjemle krav og forskrifter i et planverk. Man har en overvannsveileder, men den har utgangspunkt i tidligere reguleringsplaner og er ikke er ikke juridisk bindende og før man har fått inn en hjemmel i kommuneplanens arealdel.

Jobben handler dessuten ikke bare om å kutte påkoblinger og stille krav til parkeringsplasser, veier og taknedløp. Kommunen har også en stor jobb å gjøre på eget avløpsnett.

– Det er ikke bare overvann som er problemet – det er fremmedvann generelt – grunnvann, overvann og vann fra vannlekkasjer. Det kan være inntil 90 % fremmedvann i avløpsnettet noen steder, det er klart at dette er for drøyt. Årsakene er sammensatt og delvis ikke klarlagt, derfor skal den nye planen fortelle oss nøyaktig hva som er situasjonen og hjelpe oss med å finne ut hvordan vi skal gå fram, hvor vi skal sette inn støtene, og ta grep på riktig format, forteller Østbye.

Askim vannverk har installert god kapasitet på UV

Oppgradering

I tillegg til store mengder overvann som ankommer renseanleggene er det også behov for oppgradering av begge avløpsrenseanleggene. De to renseanleggene har hvert sitt nett, der avløpsnettet fra tidligere Trøgstad og Eidsberg kommune går til Mysen RA, mens avløpsnettet fra tidligere Hobøl, Spydeberg og Askim går til Ahsa RA.

Det er behov for et sekundært rensetrinn og større hydraulisk kapasitet på Ahsa. På Mysen er det et sekundært rensetrinn, men det kommer inn over dobbelt så mye PE enn anlegget er dimensjonert for.

– Vi har hatt tilsyn og fått tilsynsrapporter fra Fylkesmannen/Statsforvalteren som har avdekket flere alvorlige avvik. Vi står foran betydelige investeringer, men det er viktig å bruke ressursene riktig i årene som kommer, derfor trenger vi en plan å jobbe etter, for å få hele kabalen til å gå opp, sier Østbye.

Indre Østfold har mange idyller ved vann. Her fra Lyseren, der man har gjennomført en storstilt utbygging av trykkavløp.

Næringsliv

Ambisjonene strekker seg imidlertid utover det å oppfylle både Mattilsynet og Miljøvernavdelingens krav. Vannforsyning er viktig for både bebyggelser og framtidig etablering av næringslivet i regionen. Etter at E18 de siste ti årene har blitt oppgradert er Indre Østfold blitt en slagkraftig region i vekst, som går aktivt til verks for å legge til rette for etableringer.

I dag er da også kyllingslakteriet på Hærland storkommunens største kunde på både vann og avløp. Mye tyder på at det ved siden av beliggenheten ved E18 var nettopp vann og avløp som ble tungtveiende for valg av kommune.

– Vi har allerede sett at vår svake situasjon på avløpsrensing har hindret etablering av ny virksomhet i Hobøl. Slike forhold må også veie tungt når vi skal investere, sier Østbye.

Borekrona gjennom! Fra spektakulær boring under Glomma, i forbindelse med at man knyttet vannforbindelsene sammen mellom tidligere Askim og Spydeberg kommuner

Lyspunkt

Et lyspunkt i det hele er å finne i at Veas planlegger å byggen en ny fabrikk for bearbeiding av avløpsslam i Indre Østfold, som som vil kunne bidra til å redusere de betydelige utgiftene som hefter ved å bli kvitt avløpsslam.

– Det er flott at noen tenker stort og strategisk her, det er godt å tenke på at vi etterhvert skal kunne levere slammet dit og få en ting mindre å tenke på, forteller Helene Østbye.

Selv er hun utdannet siv.ing innen prosesskjemi fra NTNU og har sin erfaring både fra oljeindustrien, som VA-ingeniør og plansjef før hun fikk ansvaret for å lede arbeidet med VA i storkommunen.

– Da vi studerte var det aldri noe snakk om prosess innen avløpsrensing, men i dag ser jeg at 10 prosent av mitt årskull i dag er å finne innen vann og avløp. Både fordi renseanlegg blir stadig mer avanserte, men også innen et gjenvinninsperspektiv er det fint å ha en slik bakgrunn, avslutter Helene Østbye, VA-sjef i Indre Østfold kommune.

Les mer og se film om VA-planen