God infrastruktur: Via Appia, en del av det romerske veisystemet kan sees i regionen Lazio. Foto Wikipedia commons / MM

Et godt stykke fram til å bli kvitt arsen og fluor i drikkevannet

For syv år siden fikk Italia i oppdrag fra EU å fjerne de høye nivåene av arsen fra drikkevann i flere kommuner. Siden noen av dem fortsatt har problemet, tar EU -kommisjonen nå Italia for retten.

0

EU-kommisjonen besluttet nylig å ta Italia til EU-domstolen for manglende overholdelse av kravene i drikkevannsdirektivet. Bakgrunnnen er at det i en rekke kommuner i Lazio -regionen, Viterbo fylke, er nivåer av arsen og fluor i drikkevannet som lenge har overskredet grenseverdiene. Denne overskridelsen fryktes å være helseskadelig, spesielt for barn.

Kommisjonen sendte et formelt varsel til de italienske myndighetene i 2014, etterfulgt av en uttalelse i januar 2019. Uttalelsen gjaldt 16 soner for vannforsyning i Lazio regionen. At det er arsen i vannet i området nord for Roma er ikke noe nytt, og siden varselet ble sendt har 10 av de 16 sonene klare å rette på forholdet.

Det er særlig seks områder som fortsetter å overskride fastsatte nivåer av arsen i drikkevann: Bagnoregio, Civitella d’Agliano, Fabrica di Roma, Farnese, Ronciglione og Tuscania. Bagnoregio og Fabrica di Roma har også overskredet det sikre nivået av fluor.

De verst rammede kommunene har opptil fem ganger så mye arsen i drikkevannet som tillatte verdier. En undersøkelse av befolkningen i området i 2014 viste at folk haddet dobbelt så høye verdier av arsen i neglene sammenlignet med normale områder uten.
Enkelte kommuner har opp til fem ganger så mye arsen i drikkevannet som det som er satt som grenseverdi.

fakta: Arsen er et grunnstoff som inngår i forbindelsen arsenikk, (arsen på engelsk heter arsenic), som er meget giftig. Det er tidligere brukt i grønn maling, i små doser som behandling ved blodsykdommer som leukemi, som impregneringsstoff mot sopp i treverk og kjemiske forbindelser som inngår i naturlige mineraler i jorden. Arsenikk kan produseres ved å forbrenne grunnstoffet arsen. Drikkevannsdirektivet (rådsdirektiv 98/83/EF av 3. november 1998 om kvaliteten på vann beregnet til konsum) krever at medlemsstatene sørger for at vann beregnet på konsum er sunt og rent. Det krever at drikkevann er fritt for mikroorganismer og parasitter, og fra stoffer som kan utgjøre en potensiell fare for menneskers helse. Den europeiske grønne avtalen setter EU en ambisjon om null forurensning. Full implementering av standarder som er nedfelt i EU -lovgivningen er viktige for effektivt å beskytte menneskers helse og ivaretakelse det naturlige miljøet. mTotalt 48 mikrobiologiske, kjemiske og indikatorparametere må overvåkes og testes regelmessig.