Fra Krogstadfjorden

Vann og avløp som rør i rør under et naturreservat

De siste par årene er det satt i gang en rekke arbeider for å knytte vann og avløp fra spredt bebyggelse til kommunens nett. Gevinstene er flere: Økt komfort til hus og hyttefelt gjennom bedre vanntrykk, mindre utslipp til bekker og skjærgård og dermed beskyttelse av et følsomt naturområde og et vakkert kystlandskap.

0

Råde er en landbrukskommune med spredt bebyggelse og attraktive rekreasjonsområder langs kysten. Her er et gammelt kulturlandskap, flettet med viktige felt av følsom natur rundt gårder og hyttefelt. Området er rikt på historiske levninger og det var her, på raet, som også ga navn til kommunen, at den første norske bonden slo seg ned etter siste istid.

Pumpestasjon for avløpsvann

Løsningene for vann og avløp er ikke fra siste istid, men som i mange grisgrendte kommuner av varierende kvalitet. På grunn av lange avstander har det ikke vært lønnsomt å bygge ut. Etter en dialog med befolkningen har kommunen de siste par årene imidlertid satt i gang en rekke prosjekter for å knytte spredt bebyggelse syd for E6 til kommunens vann- og avløpsnett. Et viktig tiltak er dessuten å gjøre vannforsyningen mer robust og nettet i ringstruktur.

– Vi har bokstavelig talt gått runden med både fastboende og hytteforeninger, og inntrykket er at nær sagt alle har vært positive til å knytte seg til det kommunale nettet. Folk ser både økt komfort og miljøgevinst og det er god tone mellom alle involverte, forteller Lars-Erik Thoresen i Råde kommune, som har hatt ledelsen av flere av prosjektene fra kommunens side.

Luft og vanntett vannkum i PE til venstre

En viktig og etappe i så måte er strekningen Aker-Tomb, som forener alle abonnenter på vann og avløp i en felles løsning langs Saltnesveien (RV115), fra krysset Tesalaveien og fram til eksisterende kommunalt nett på ved Tomb. Forbindelsen krysser både Akersbekken og Krogstadfjorden, som begge er viktige leveområder for fugl og fiskeyngel.

Lars-Erik Thoresen og Hans Gustav Andersen

Bruk av trykkavløp har vært et nødvendig grep, som gjør kostnadene lavest mulig og gir minst mulig inngrep under utbygging. Her kobles her enkelt abonnent koblet direkte på hovedledning dim 75 mm PE med nedgravde ventiler til stikkledninger. For å sørge for tilstrekkelig trykk settes det ned en pumpestasjon, som sørger for nok skyv bakifra fram til eksisterende pumpestasjon ved båthavna på andre siden av Krogstadfjorden. Underveis knytter man også til et større hyttefelt.

På vannforsyningen legges de 200 mm PE og det settes samtidig ned ned 8 vann- og lufttette kummer med ventilkraner etappevis. For å komme fram uten store inngrep ble det valgt å trekke ledning under Akersbekken og bore seg under veien på to steder. 

Torbjørn Arnesen og Bjørn Bekken

Et spenstig grep i så måte har vært å krysse Krogstadfjorden, der deler av landskapet er et naturreservat, men der det takket være framsynt planlegging allerede var lagt to varerør man kunne benytte seg av. Dermed slapp man å gjøre inngrep i terreng og forstyrre hverken beitende kyr, trekkfugl eller sommerturister. Totalt er forbindelsen på vann og avløp i etappen ca 1,7 kilometer.

– Vi befinner oss i et idyllisk gammelt kystlandskap et godt stykke ute på landet og her er det ønskelig med nærmest sporløs etablering av vann og avløp. I disse dager driver entreprenør Tune Graveservice og rydder opp i terreng, som innebærer å legge tilbake matjorda som har vært flyttet på, plante tilbake hekker og busker slik at oppsitterne blir tilfreds og alt tilbakeføres til opprinnelig utseende. Neste år regner jeg med at de fleste spor er borte, bortsett fra toppene på kummer og pumpestasjoner da, det kommer vi ikke utenom, forteller Lars-Erik Thoresen i Råde kommune, som har hatt ledelsen av prosjekter fra kommunens side. 

Hovedentreprenør er Tune Graveservice, som har hyret inn Olimb Anlegg til å gjøre bore- og trekkejobbene. Rådgiver er Multiconsult representert ved Hans Gustav Andersen. Torbjørn Arnesen har representert Brødrene Dahl, som har levert materiell. Pumpestasjon for spillvann er levert av Intech.

Fra Krogstadfjorden