Det er store mengder av miljøgiftene PFAS i grunnen på Bergen Lufthavn. Foto: Avinor.

Alt ferskvann rundt flyplassen er forurenset med PFAS

I mange år ble det brukt brannskum med det helse- og miljøskadelige stoffet perfluoroktylsulfonat (PFOS) og andre perfluorerte stoffer (PFASer) ved norske flyplasser. Miljødirektoratet varsler at man vil pålegge Avinor å rydde opp i 2022.

0

Grunnen ved Bergen lufthavn er forurenset av miljøgiftene PFAS. 

– Bergen lufthavn er en av flyplassene i landet der det haster mest å få ryddet opp. Det er mye PFAS i grunnen der og mye avrenning fra flyplassområdet. Det har store negative konsekvenser for miljøet i nærområdet til flyplassen, sier Ellen Hambro direktør for Miljødirektoratet.

PFASer er miljøgifter som ikke brytes ned i naturen og hoper seg opp i levende organismer. Det ble forbudt å bruke PFOS-holdig brannskum i Norge i 2007, og Avinor sluttet å bruke det allerede i 2002.  PFOS ble først erstattet av andre PFASer, men Avinor har siden 2012 faset ut bruken av alle PFASer.  Kunnskapen om de alvorlige effektene av disse stoffene har blitt stadig større. 

Bergen lufthavn bør prioriteres

Miljødirektoratet tar sikte på å pålegge Avinor å rydde opp PFAS-forurensning ved 14 av sine 44 flyplasser i løpet av syv år. Bergen er en av de aller høyest prioriterte. Årsaken er at det både ligger store mengder PFASer i grunnen på flyplassen, og at miljøgiften renner ut i bekker og vann i området og til Raunefjorden.

Avrenning av PFAS fra de gamle brannøvingsfeltene har forurenset samtlige ferskvann rundt flyplassen. PFAS har spredd seg til drikkevannsbrønner i områdene Flesland, Kvitura og Grimstad. Det er så høye konsentrasjoner i fisk og andre vannlevende organismer at man kan forvente negative effekter på organismene.  

– Vi mener tiltakene som Avinor foreslår i sin egen tiltaksplan, ikke er tilstrekkelige for å bøte på den alvorlige situasjonen på Bergen lufthavn. Avinor har foreslått at de bare skal rydde opp ved et av de to gamle brannøvingsfeltene (BØF 1) på flyplassen, sier Miljødirektoratet i en pressemelding.

Miljødirektoratet mener dette ikke er nok, og at det er nødvendig å sette i verk tiltak ved flere forurensede områder ved lufthavnen. Man vurderer at spredningen av PFAS fra det andre brannøvingsfeltet (BØF 2) er så stor at det haster med, og er helt nødvendig å rydde opp der også. Man vil derfor pålegge Avinor å iverksette oppryddingstiltak ved begge brannøvingsfeltene.

Kartlegge omfanget

I tillegg til å rydde opp ved de to brannøvingsfeltene, mener Miljødirektoratet at Avinor må gjøre mer omfattende kartlegging av hele lufthavnen. Miljødirektoratet pålegger derfor Avinor å revidere sin opprinnelige kartleggingsplan. Spesielt vil Miljødirektoratet at Avinor skal kartlegge om et område med oppgravde masser nord på flyplassen er forurenset med PFAS og om PFAS sprer seg derfra. Miljødirektoratet varsler at man kommer til å kreve at Avinor gjennomfører kartleggingen i løpet av 2022.

Til nå har Avinor fått pålegg om å rydde opp PFAS-forurensningen i grunnen ved to lufthavner. Oppryddingsarbeidet er avsluttet ved Harstad/Narvik lufthavn Evenes og skal starte opp på Rørvik lufthavn i 2022. Arbeidet med å rydde opp ved hver flyplass er omfattende med til dels store kostnader. 

 – Et av Norges nasjonale miljømål er at spredning av miljøgifter som eksempelvis PFOS og flere andre PFASer skal reduseres kontinuerlig, med intensjon om å stanse utslippene. Det er viktig å rydde opp gamle i synder på flyplassene slik at mest mulig PFOS og andre perfluorerte stoffer fjernes fra kretsløpet, sier Ellen Hambro.