MBBR prosessen innebærer bruk av biolegemer. Her eksempel fra Innbygda RA i Trysil

Pilototforsøk på nitrogenrensing ved kaldt avløpsvann

Nye studier viser økt følsomhet for nitrogen i Bottenhavet, noe som kan rettferdiggjøre nitrogenrensing også for avløpsrenseanlegg langs Norrlandskysten. Derfor pågår det nå pilottester ved Fillans renseanlegg. Fordi aktivt slam erfaringsmessig har begrensninger ved kaldt avløpsvann skal man teste ut MBBR.

0

Sverige har i dag dispensasjon fra nitrogenrensing for renseanlegg nord for Norrtälje, men nye studier viser at Østersjøen er følsom for nitrogenutslipp, og trolig vil det komme krav om dette for flere kommuner. I undersøkelsene som pågår for Sundsvalls fremtidige avløpshåndtering er nitrogenrensing identifisert som et krav som kan forventes å komme i nær fremtid.

Nitrogenrensing er en biologisk renseprosess som imidlertid er følsom for kalde temperaturer. Erfaring har vist at det er store fordeler med å bruke MBBR-prosessen for fjerning av nitrogen i kaldt vann. Dette er fordi MBBR-prosessen er mindre temperaturfølsom enn konvensjonell aktivert slamprosess.

Ammonium (en nitrogenforbindelse) inngår nå i vurderingen av miljøkvalitetsstandardene for resipienten. Tidligere undersøkelser viser at fremfor alt har Tivoli renseanlegg innvirkning på miljøkvalitetsstandardene i Sundsvallsfjärden med hensyn til nitrogen.

I de undersøkelsene som er gjort er det tydelig vist at å dimensjonere nitrogenrensing i kaldt vann er vanskelig. MittSverige Vatten och Avfall har derfor, sammen med IVL Svenska Miljöinstituttet, og VA-organisasjonene Vakin (Umeå), Miva (Örnsköldsvik) og Luleå kommune startet et prosjekt med mål om å undersøke nitrogenrensing i kaldt vann.

Formålet med prosjektet er å øke kunnskapen om nitrogenrensing av kaldt avløpsvann med MBBR-prosessen for å oppnå kostnadseffektiv nitrogenrensing ved lave temperaturer. Totalt har prosjektet søkt og mottatt SEK 5,3 millioner fra SVU (Svenskt Vatten Utveckling), BSAP Fund/Nefco og IVLs stiftelse.

Trolig vil det komme skjerpede krav også i Sverige.

– När det gäller fosfor tror vi att vi kan förvänta oss något skärpta krav. Idag har vi krav på Tot-P 0,5 mg/l (kvartalsmedelvärde), kan förvänta oss ner mot 0,3 mg/l. Vad gäller kväve är det lite mer osäkert, men minst enligt kraven i EUs avloppsdirektiv, dvs Tot-N 15 eller 10 mg/l (beroende på storlek av verk), sier Malin Tuvesson, process- och utvecklingsansvarig avlopp ved MittSverige Vatten & Avfall til VANytt.

I pilotanlegget, som ligger ved Fillan renseanlegg, studeres nitrogenfjerning med MBBR-prosessen og driftsparametere optimaliseres.

Som i de flest MBBR anlegg er det nødvendig å tilsette karbon i prosessen.

– Vi tillför en extern kolkälla till efterdenitrifikationszonen. Just nu styr vi doseringen av kolkälla mot halten NO3-N, men olika styrstrategier kommer att testas, forklarer Tuvesson.

Det skal ikke benyttes fellingskjemikalier i forsøket. ni använda fällingskjemikalier (metallsalter)?

– Anläggningen består bara av själva biosteget. Det vatten som vi behandlar i pilotanläggningen kan både vara behandlat med fällningskemikalier eller inte. Just nu tar vi in vatten som endast passerat det mekaniska reningssteget på reningsverket (silar), avslutter Malin Tuvesson, process- och utvecklingsansvarig avlopp ved MittSverige Vatten & Avfall.

Pilottestene gjennomføres i to parallelle linjer i ett år. Den ene ledningen varmes opp og i den andre undersøkes rensing ved rådende temperaturer (ned til 5°C). Fordeler, ulemper og kostnader ved ulike prosessdesign og oppvarmingsstrategier undersøkes. Prosjektet sammenstiller også data om nitrogenrensing med MBBR-prosessen fra tidligere gjennomførte pilotstudier og drift av fullskala renseanlegg.

Les mer her: Kväverening vid kalla vatten: Pilotförsök med MBBR