Johnny Østvang er en erfaren og engasjerende foreleser, her viser han prisnippene for måling ved hjelp av ultralyd og transitt-tid.

Gode målinger er veien til effektiv drift

Det installeres stadig flere målere for å kvantifisere strømmer, og VA-bransjen får et økende preg av å være prosess-orientert. Dette gjelder særlig de stadig større avløps- og drikkevannsverkene. Også innen vannsparing og krav om dokumentasjon av utslipp til miljø har nye krav også ført til at flere målere er kommet på plass. Nok en gang tilbyr Krohne et kurs om emnet.

0

Norge har fortsatt verdensrekord innen vanntap fra ledningsnettet, og trolig også rekord på fremmed vann i avløpsnettet. Mens det i Danmark utstedes bøter for svinn over en viss grense har det her i landet ingen konsekvenser utover de økonomiske, som til syvende og sist fordeles på abonnentene.

Enkelte kommuner har tradisjoner for å tette lekkasjer og stadig flere tar i tu med problemene. Innføring av flere målepunkter er første sted på veien mot et mer effektivt VA-nett.

– Det skjer en stor utvikling innen måleteknologi, og i hovedtrekk ser vi at teknologien blir mer anvendelig. Det er få begrensninger, vi kan i dag måle både volumstrøm og massestrøm, forteller Jonny Østvang hos Krohne i Moss, som nok en gang skal kjøre en runde med den populære Flow-Skolen, der man nettopp går bredt igjennom mulighetene, teknologien og valg av ulike måleteknikker.

Nye områder

Et sted der stadig flere ønsker å måle er i overløpet fra pumpestasjoner. Tidligere har det vært tilstrekkelig at man har hatt en nivåalarm som sier hvor lenge det har vært en uønsket hendelse (utslipp).

– Nå er det flere steder der det dreier seg om en sårbar resipient der det kreves dokumentasjon på hvor mye som går til overløp. Det er også snakk om måling av tilsig inn på anlegg, forteller Østvang.

De klassiske punktene for større målere er jo ved både drikkevannsproduksjon og avløpsanlegg, i forbindelse med dosering av kjemikalier og for å dokumentere mengder.

– Dette har mye til felles med rene industriapplikasjoner, vi ser en profesjonalisering av VA, forteller Østvang, som har undervist på Flow Skolen om måling av ulike flytende medier i en årrekke.

Ny teknologi

Tradisjonelt har moderne målemetoder vært avhengige av et rett strekk i rør både før og etter en måleren, for at turbulens eller rotasjon på mediet ikke skal påvirke målingene. Nå finnes det imidlertidig løsninger som ikke behøver dette.

– Det finnes i dag mengdemålere som kan monteres uten rettstrekk, et behov i forbindelse med trange kummer og andre steder der en ombygging ville krevet mye ressurser. Det har også kommet en ny generasjon batteridrevne målere, som er langt rimeligere å få installert. Samtidig ser vi nye målere som heller ikke trenger fylte rør, noe som da ville krevet et bend eller to. Slike målere er typiske etterspurt ved sigevann fra selvfallsledninger, noe som kan variere en god del i mengde, forteller Østvang.

Elektromagnetisk

Elektromagnetiske mengdemålere utgjør klart i dag de mest brukte målertypene.

– Siden leverandørene lager spesifikke målere basert på dette prinsippet så finner du det tilgjengelig på alle væsker med ledeevne. Alt fra husvann målere til utslipp /avløp og kjemikalier, forklarer Østvang.

Flow Skolen avholdes denne gang i Moss.

– Den første Flow Skolen var i september 1998. Med stadig ny teknologi og spennende måleteknikker, samt et økende ønske om målinger innen VA er Flow skolen fortsatt like aktuelt i mange år framover, sier Østvang ved Krohne.

FLOW-SKOLEN, 18. og 19. oktober 2022 på Hotell Jeløy Radio i Moss

Grunnleggende kurs i mengdemåling av væsker & gass
 
Les invitasjonen i sin helhet her