Hovinbekken i Oslo. Åpne bekker bidrar til å øke det biologiske mangfoldet, gir rom for rekreasjon og bidrar til at urbane områder blir mer robuste til å ta imot vær forbundet med klimaendringer som flom og styrtregn.

Designveileder for flomveier

I takt med klimaendringene står norske kommuner overfor økende utfordringer knyttet til håndtering av ekstreme nedbørshendelser. For å ruste opp byer og tettsteder mot disse utfordringene, har Oslo kommune, i samarbeid med flere andre utviklet en designveileder for utforming og dimensjonering av trygge flomveier i vei og gate.

0

Klimaendringene har tydelig demonstrert at mange kommuner ikke har planlagt framtidsrettet når det gjelder overvann. Mange steder har vannet ingen steder å gå, og velger derfor enkleste vei ut. Oslo kommune har imidlertid i samarbeid med flere andre utviklet en designveileder for utforming og dimensjonering av trygge flomveier i vei og gate.

Veilederen er et resultat av et samarbeidsprosjekt finansiert av Miljødirektoratet, og representerer et skritt mot en mer klimatilpasset infrastruktur.

Veilederen tar for seg en rekke innovative og praktiske løsninger for å integrere flomhåndtering i urbane miljøer, samtidig som den ivaretar behovet for sikkerhet og tilgjengelighet. Fra å benytte multifunksjonelle grøntområder som midlertidige vannreservoarer, til å omforme gatetverrsnitt for å lede vann bort fra kritiske infrastrukturer, gir veilederen kommunene et verktøy for å planlegge fremtidens veier og gater.

Marie Langsholt Holmqvist, avdelingsarkitekt i Bymiljøetaten Oslo kommune, vil presentere denne designveilederen under Kommunevegdagene i Bergen, 6.-7. juni. Holmqvist, som har vært med i utviklingen av veilederen, vil gi deltakerne et innblikk i hvordan veilederen kan anvendes i praksis og hvilke fordeler den bringer til kommunal infrastrukturplanlegging.

Kommunevegdagene er en møteplass for alle som jobber med veg og park i norske kommuner. Presentasjonen av designveilederen er spesielt relevant i år, da klimatilpasning og bærekraftig utvikling står høyt på agendaen.

Veilederen finner du her

Årets Kommunevegdager med park.