På våren 2023 starter byggingen. Slik kan det nye Avløpsrenseanlegget bli seende ut. Illustrasjon: FARA Prosjektet

Samspillet er i gang i Fredrikstad

Det er inngått avtaler om samspill med samtlige leverandører i prosjekt FARA (Fredrikstad Avløpsrenseanlegg). Samspillsfasen vil vare ut året, og blir dermed viktig fase for at partene sammen skal kunne finne gode og gjennomførbare løsninger som baseres på parameterne bærekraft, kvalitet og økonomi. Samspillet skal bidra til at mål og ambisjoner for prosjektet oppnås. Anlegget skal være klar til drift i 2026. 

0

Det er selskapet PPM Prosjekt i Trondheim som har prosjektledelsen sammen med samarbeidspartnere Rambøll, Pro-Consult, Selberg arkitekter og Dr. Techn Olav Olsen.

De leverandørene som er kontrahert i samspillkontrkten er AF Østfold på bygg, Enwa på vannbehandling, Cambi på slambehandling og ABB på styringssystemer.

Frevar KF er i følge en pressemelding veldig fornøyd med å ha fått med seg så gode og erfarne leverandører på laget. 

Det nye avløpsrenseanlegget skal ligge på Øra industriområde i Fredrikstad og vil bestå av to bygg; et for vannbehandling og et til slambehandling. Det nye anlegget dimensjoneres etter nåværende og fremtidige rensekrav, og skal tåle befolkningsvekst og miljøforandringer.

Amnlegget skal ha kapasitet for 122 000 innbyggere i Fredrikstad og Hvaler i år 2050. Rensekravene vil være i samsvar med miljødirektoratets arbeid om en renere Oslofjord. 

Bærekraft

Det er identifisert mål og tiltak for både gjennomføringsfasen og driftsfasen av bygget for å sikre et bærekraftig prosjekt. Det ligger omfattende bærekraftstrategi for prosjektet, som svarer til Norges klimapolitikk og som ivaretar alle FNs bærekraftsmål.  Prosjektet skal innenfor de gitte rammene ta beslutninger som er langsiktige og som balanserer mellom de tre dimensjonene klima, økonomi og sosial bærekraft. 

Det skal bygges et Avløpsrenseanlegg med hensyn om minst mulig fotavtrykk på miljø og klima, samtidig som prosjektet og valg av løsninger er økonomisk bærekraftig. Prosjektet skal tilpasse seg og utnytte omkringliggende landskap til verdi for mennesker, miljø, biodiversitet og samfunn i en pressemelding.

Med bakgrunn i dette er det 4 hovedmål som er styrende for prosjektet: 

Klima Det skal opereres og bygges med lavest mulig klimafotavtrykk. Klimaregnskap skal overvåkes nøye, og utslipp skal reduseres i tråd med FNs 1,5 graders mål.

Sirkulærøkonomi Prosjektet skal være en pådriver for å finne ressurseffektive og sirkulære løsninger.

Sosialt og omkringliggende samfunn Prosjektet skal tilpasse seg omkringliggende landskap til verdi for mennesker, miljø, biodiversitet og samfunn.

Sikkerhet og arbeidsmiljø Prosjektet skal være en trygg arbeidsplass, og anlegget skal tilrettelegge for godt og trygt arbeidsmiljø.

– Vi er bevisste på at vårt prosjekt har en direkte påvirkning på klima og miljø gjennom energi- og ressursbruk, avfallshåndtering og utslipp i forbindelse med byggeprosessen. I tillegg til å redusere utslippene våre gjennom en reduksjon av energi i drift, skal vi også redusere klimagassutslipp med minimum 15 % totalt fra energi, materialer og byggeplass sammenlignet med standard byggepraksis og kravene i TEK17.  Dette vil gjøre at anlegget er klimanøytralt etter 10 år – altså vil utslippene fra byggeprosess og reduksjon i utslipp gjennom energipositiv drift utligne hverandre (gå i null), sier Frevar i en pressemelding

Avløpsrenseanlegget skal demonstrere god klimatilpasning, og med lavt spesifikt energiforbruk. Lavt energiforbruk ønskes med fokus på passive tiltak. Tekniske installasjoner skal være enkle å drifte.

Avløpsrenseanlegget har som mål å være selvforsynt med varme. Med selvforsynt varme menes det at hele varmebehovet over et år skal kunne dekkes ved egenproduksjon av varme. Dette målet innebærer at energien til oppvarming av bygninger og varmebehov i prosesser skal komme direkte fra prosesser på renseanlegget ifølgr pressemeldeing.