Papiremballasjefabrikken Huhtamaki sett fra brua over Randselva. Foto Hilde Beate Keilen/Miljødirektoratet

Må fjerne giftstoffer fra drikkevannskilde

Undersøkelser av fisk og sedimenter i Randselva og Tyrifjorden viser at konsentrasjonene av PFAS er over nivået som anses å være trygt for økosystemet. Første trinn er å stanse spredning fra land og rydde opp i den mest forurensede elvebunnen, rett utenfor fabrikken.

0

Grunnen og elvebunnen utenfor Huhtamakis nedlagte papiremballasjefabrikk er forurenset med PFAS. Miljødirektoratet pålegger nå Huhtamaki å rydde opp etter seg. Elva der forurensingen er størst renner ut i Tyrifjorden, som er i ferd med å bli ny drikkevannskilde for Oslo.

Elvebunn

I mange år ble det brukt helse- og miljøskadelige perfluorerte stoffer (PFASer) i papirproduksjonen ved Huhtamakis fabrikk på Viul i Ringerike kommune. Stoffene har forurenset eiendommen der fabrikken har hatt sin virksomhet. I tillegg ligger det store mengder PFAS i elvebunnen i Randselva utenfor fabrikken, og i elvestrekningen ned til Viuldammen. Forurensningen i Randselva er en av de verste PFAS-forurensningene man kjenner til i Norge

Perfluorerte stoffer (PFASer) er miljøgifter som ikke brytes ned i naturen og hoper seg opp i levende organismer.

-PFAS-forurensningen fra papirfabrikken på Viul har store negative konsekvenser for vannmiljøet i hele Tyrifjorden. Mattilsynet har også advart mot å spise fisk fra Tyrifjorden og elver som renner mellom fabrikken og munner ut i fjorden, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Må fjernes

Nå pålegges Huhtamaki, som er de siste som har drevet papirfabrikken på Viul, å fjerne PFAS forurensningen fra eiendommen og i elvebunnen rett utenfor

Fordi det er så store mengder PFAS som må ryddes opp og tiltakene er vanskelige å gjennomføre må opprydningen ned til Viuldammen tas trinnvis. Første trinn er å stanse spredning fra land og rydde opp i den mest forurensede elvebunnen, rett utenfor fabrikken.

— Tiltakene vi nå pålegger Huhtamaki er første skritt for å bedre vannmiljøet Tyrifjorden, men det vil være behov for å rydde opp mer, sier Ellen Hambro.

PFAS i fisk

Mattilsynet har advart folk mot å spise fisk fra Randselva, ved fabrikken på Viul, videre ned i Storelva og fra hele Tyrifjorden fordi fisken har helseskadelige høye verdier av flere PFASer.

I tillegg viser undersøkelser i fisk og sedimenter i Randselva og Tyrifjorden at konsentrasjonene av PFAS er over nivået som anses å være trygt for økosystemet. I vannet i Randselva og Tyrifjorden er det heldigvis bare påvist PFAS i svært lave konsentrasjoner.

Strenge krav

Miljødirektoratet stiller strenge krav til hvordan Huhtamaki skal gjennomføre gravetiltakene, slik at Randselva ikke skal få økt avrenning av perfluorerte stoffer som følge av opprydningen.

—Vi forventer at de pålagte tiltakene vil bedre miljøtilstanden i Randselva, føre til lavere konsentrasjoner av miljøgiftene i fisk, og minke spredningen av disse stoffene til Tyrifjorden. Men det kan ta mange år før vi ser resultatet av dette arbeidet, sier Ellen Hambro.

Legge fram plan

Avfallet skal håndteres slik at det ikke er til fare for helse eller miljø, og må leveres til et avfallsmottak som har tillatelse til å håndtere slike masser. Hvordan Huhtamaki håndterer vannfylte sedimenter må de først foreslå i sin detaljerte tiltaksplan, før myndighetene eventuelt stiller høyere krav. Miljødirektoratet kommer til å se om forslaget er ambisiøst nok for å sikre at vannet i Randselva ikke blir forringet av utslipp fra håndtering av sedimentene.

– Hva Huhtamaki skal gjøre med alle avfallsmasser, inkl. slammet fra elvebunnen, må de beskrive i den detaljerte tiltaksplanen som skal sendes oss minst 2 måneder før de starter, sier seniorrådgiver Vanja Alling i Miljødirektoratet til VANytt.