Avstander: Å legge avløp i spredt bosetting er langt rimeligere med trykkavløp. Her i Skjeberg utenfor Sarpsborg. (Illustrasjonsbilde)

Huseier fikk tvangsmukt for å ikke koble seg til nettet

En huseier i området Skjeberg i Sarpsborg kommune ble nylig i Sarpsborg Forliksråd dømt til å betale tvangsmulkten som kommunen har ilagt ham. Med renter og rettsgebyrer må han betale ca 156 000 kroner. I tillegg må ha betale for selve tilknytningen til nettet.

0

Nesten 156.000 kroner ekstra har det kostet en huseier i Skjeberg som ikke fulgte kommunens pålegg om å koble seg på det offentlige avløpsnettet. En dom i forliksrådet nylig ga kommunen medhold på alle punkter og huseieren må dermed betale hele kravet.

Tvangsmulkten hadde til slutt kommet opp i 143.500 kroner. Men med renter og rettsgebyrer på toppen har kravet økt til nesten 156.000 kroner.

To kriterier

Kommunen har vedtatt at det er to kriterier som må være oppfylt for å kunne pålegge en abonnent tilknytning til offentlig vann- og avløpsnett. Eiendommen må ligge innenfor 500 meters avstand til det kommunale ledningsnettet, og kostnadene må ikke overskride en gitt kostnadsgrense. Denne er per dags dato på kr 350 000 eks. mva. (vedtatt i 2021).

De som har fungerende minirenseanlegg kan vente med å foreta investeringen på stikkledning til utslippstillatelsen går ut på dato, eller at renseanlegget er avskrevet. Kostnaden blir i det enkelte tilfelle estimert ved å innhente anbud fra minst tre entreprenører.

Huseier i nevnte sak faller inn under disse kriteriene, og er derfor underlagt tilknytningsplikt til offentlig vann- og avløpsnett.

Sarpsborg kommune har som ambisjon å få kontroll på avløp i spredt bebyggelse, og nevnte huseier har ikke fulgt kommunens krav i forbindelse med pålegg om tilknytning til kommunens ledningsnett. Det aktuelle nettet går gjennom spredt bebyggelse fra Solbergtårnet til Brandstorp og videre mot Revebukta og Storedal.

Mer pålegg

Det er fortsatt noen områder i Sarpsborg kommune som ikke er koblet på vann- og avløpsnettet. Etter hvert som det blir lagt ledningsnett også i disse områdene, blir huseierne pålagt å koble seg på, og de må selv ta kostnaden for etablering av sin private stikkledning.

Huseieren i Skjeberg koblet seg ikke på innen fristen som kommunen hadde fastsatt. Dermed tok kommunen i bruk tvangsmulkt for å tvinge huseier til å rette seg etter pålegget. Huseieren ikke vært spesielt interessert i å betale, og har vært uenig i størrelsen på mulkten. Derfor endte saken i forliksrådet, som ga kommunen medhold