Oppvarming av slam før biogasspropduksjon hos Veas

Inviterer til s(l)amarbeid

13 kommuner i Drammensregionen, Vestfold og Grenland har startet en felles prosess kalt «Sammen om slambehandling». Nå ønsker de dialog med markedsaktører og kunnskapsleverandører i søken etter riktig retning for fremtidig bærekraftig slambehandling.

0

-Vi ønsker dialog med ulike markedsaktører og kunnskapsmiljøer som kan gi oss innspill til hvilke aktuelle løsninger som finnes, hva det er behov for å utvikle videre og hvordan vi kan rigge konkurranser for å oppnå et best mulig resultat, sier Cecilie Møller Endresen i Leverandørutviklingsprogrammet (LUP). 

Dialogkonferansen arrangeres av Leverandørutviklingsprogrammet (LUP) og Norsk Vann. 

Større slammengder

Alle kommunene er i gang med å bygge nye sekundærrenseanlegg eller nitrogenrenseanlegg. Dette vil generere betydelig mer slam i tiden fremover. Samtidig ser de økte utfordringer gjennom forslag til ny gjødselvareforskrift og endret fokus fra EU med forslag om økte krav til energigjenvinning og resirkulering av næringsstoffer. 

Målet med prosjektet er å imøtekomme miljøkrav og rigge seg for fremtidige krav. Best mulig ressursutnyttelse av biorest blir viktig, og det er derfor behov for å utvikle ny teknologi og innovative løsninger. 

-Vi tror at vi sammen kan få til bedre løsninger enn om vi gjør dette hver for oss. Våre erfaringer tilsier at volum er en viktig faktor for å etablere nye løsninger. Sammen representerer vi i dag en slammengde på 75 000 tonn avvannet slam pr. år, sier kommunene i sin felles invitasjon til konferansen. 

Dialogkonferansen arrangeres 19. april kl. 10 – 15, på Næringslivets Hus i Oslo.

Påmeldingsfrist er 14. april. 

Invitasjon og informasjon om påmelding finnes her

(kilde: Norsk Vanns Nyhetsbrev.)