Anmelder hærværk på hovedvannledning

MOVAR ser alvorlig på at noen har gjort hærverk på den nye hovedvannledningen som er under bygging i Mosseregionen. Hærverket ble oppdaget da entreprenør Råde Graveservice trykktestet deler av vannledningen. Hendelsen er nå anmeldt til politiet.

0

— Først og fremst må jeg si til innbyggerne at drikkevannet i springen er helt trygt. Denne delen av den nye vannledningen er ikke satt i drift, og den er fortsatt er under bygging, innleder administrerende direktør Ulf Ellingsen i MOVAR IKS. 

Den nye hovedvannledningen i Mosseregionen blir totalt 9 kilometer lang, og går fra Årvoll i syd til kommunegrensen mellom Moss og Vestby i nord. Den skal sikre nok kapasitet til drikkevann i den voksende Mosseregionen de neste 100 årene, men bidrar også til en mer robust vannforsyning ved ledningsbrudd i dagens ledningsnett.

Ser alvorlig på hendelsen

— Det er svært alvorlig når noen gjør hærverk på den samfunnskritiske infrastrukturen vi bygger nå, for å sikre innbyggerne nok og trygt drikkevann fremover i Mosseregionen, forteller Ellingsen.

Vannledningen er under bygging og er ikke overtatt av MOVAR IKS. Råde Graveservice står derfor bak politianmeldelsen av denne hendelsen.

Har boret hull i vannledningen

Hærverket ble oppdaget da entreprenør Råde Graveservice trykktestet deler av vannledningen. Under siste trykktest hadde entreprenør problemer med å få forventet trykk i ledningen. Videre undersøkelser avdekket at det er boret en håndfull mindre hull langs en del av hovedvannledningen. Dette hærverket er trolig utført av noen før ledningen ble tildekket med masser. 

— For oss fremstår dette hærverket som en villet og bevisst handling. Entreprenøren avdekket flere lekkasjer og har gjort fysiske inspeksjoner på ledningen. Vår oppfatning er at noen har boret små hull flere steder langs deler av ledningen. Utover det ønsker vi verken å spekulere i hvem som står bak eller hvorfor.

Råde Graveservice iverksetter nå ekstra sikkerhetstiltak i resten av anleggsperioden.

Strenge krav til sikkerhet og vannkvalitet

MOVAR har gode rutiner for å sikre kvaliteten på drikkevannet fortløpende, og særlig før nye ledningsanlegg settes i drift.

— Rent og trygt drikkevann er samfunnskritisk. Et anlegg som er i drift vil derfor være omfattet av et helt annet sikkerhetsregime, enn når ledninger er under bygging. Innbyggerne kan derfor være trygge på at vannet vil være trygt og at hovedvannledningen vil være godt beskyttet når den settes i drift, avslutter Ellingsen.

Mosseregionens nye hovedvannledning er hele 9,15 kilometer lang. Underveis krysser den elver, bekker, veier, broer, togbane og høyspentledninger. Når jobben er gjort, ligger ledningsnettet skjult under bakken.