Sarpsborg kommune produserer foreløpig nok vann. Stein Solheim-Olsen ved innløpskum der fellingskjemikaliene tilsettes.

Har klart å skyve på behovet for nytt vannverk

Etter å ha innført nye takster med betaling etter vannforbruk har konsumet pr innbygger gått betydelig ned. Intensiv jakt på lekkasjer og økt fornyelse av rørnettet har også bidratt til å redusere det totale vannforbruket. Man kan derfor planlegge nytt vannverk med omhu og uten tidspress.

0

Hovedvannverket til Sarpsborg Kommune ligger på Baterød, like ved Glomma nord i for byen og  produserer for tiden ca 17 000 kubikkmeter i døgnet. Maksimal kapasitet ved vannverket er omtrent det dobbelte. Dermed har man nok til eget forbruk samt beredskap til å avhjelpe nabokommunene Moss og Fredrikstad dersom det skulle knipe.

Men det er ikke lenge side vanntapet var truende høyt, og med et økende innbyggertall og krav om beredskap til nabokommuner måtte man belage seg på å måtte bygge nytt vannverk i nær framtid. Men takket være gode tiltak og rettet innsats har man klart å bremse både tapet og forbruket.

Etter at politikerne i tillegg innførte betaling etter faktisk målt forbruk har man fått litt ekstra pusterom og man skyve investeringen lenger fram i tid. Økt takt for utskifting av gamle rør og separering av overvann har også bidratt til dette.

– Etter at de nye takstene er kommet i bruk ser vi tydelig at det å ta betalt etter forbruk med vannmåler har redusert konsumet. De siste tallene viser at forbruket på et år har gått ned fra 140 liter pr innbygger til ned mot 110 pr døgn. Med flere vannmålere oppdages dessuten flere lekkasjer, og med vannmålere er motivasjonen for å gjøre tiltak på private anlegg naturligvis sterkere. Så vi er absolutt på vei i riktig retning. Vi kan planlegge nytt vannverk med omhu og uten tidspress, forteller Stein Solheim Olsen, leder for VA i Sarpsborg kommune.

Sarpsborg kommune har nylig hevet takstene for vann og avløp, men dette skyldes ikke kostnader til vannforsyningen. Vannverket har stort sett sett likt ut i femti år. Foruten vanlig fornyelse har det ikke vært behov for store investeringer. Det er nye krav for utslipp til Oslofjorden som vil koste. Nå er man er i gang med å planlegge nytt renseanlegg til godt over en milliard. 

– Vi har ca 22 000 vannmålere i drift på ca 30 000 abonnenter, og vi nærmer oss dermed full dekning, noe som gir oss bedre kontroll med mengdene. Grunnen til at ikke boliger har vannmåler er at det i eldre blokker og leilighetsbygg har vært utfordrende å få montert vannmålere, så der har man en felles måler og en ordning i borettslaget med fordeling av kostnadene. Den nye ordningen med å betale etter forbruk har vært i drift i et noen år, og vi regner fortsatt med at forbrukerne er i en læringsprosess der man kutter unødig vannforbruk, sier Olsen.

For tiden har det vært en lengre tørkeperiode på Østlandet, og folk har begynt å vanne mer. 
– Vi har nok råvann, men vi ser at forbruket har økt, vanningen har tatt seg noe opp i de siste ukene. I en del områder skulle vi gjerne hatt større dimensjon på hovednettet, det er noe vi jobber med. Dersom tørken skulle vedvarer vil en vurdering av vanninghsforbud ikke handle om vår total kapasitet, men om vannuttaket vil kunne gi trykkfall som kan gå ut over de so ligger i høyereliggende strøk av kommunen.

Selv om man har gjennomført flere store fornyelser av distribusjonen forekommer det fortsatt enkelte store lekkasjer. De er fortsatt for mange og for store. Å ha en innsatsgruppe kun fokusert på lekkasjesøking har imidlertid gitt gode resultater, i løpet av em periode på fem år har man klart å redusere lekkasjene med 50 %. 

– Det er fortsatt for høyt, det er klart at det blir mer krevende å komme lavere, men her jobber vi ufortrødent videre.

Samtidig med lekkasjesøking har kommunen jobbet med å etablere nye og bedre forsyningslinjer som i større grad gir ringstruktur på nettet. Enkelte steder har man også gått inn med nye trykkøkningsstasjoner som også har strømaggregater for nøddrift. Ved et flere tilfeller der strømmen har gått har dette ikke påvirket levering av drikkevann. Dette har sin bakgrunn i at strømnettet i Østfold kan synes ofte utsatt for brudd..

– Det er økende fokus på sikkerhet i vannforsyning, vi spiller en nøkkelrolle i beredskapen, som også er et samfunnsansvar, sier Solheim-Olsen.

Selv om planleggingen av nytt vannverk ikke er satt i gang har kommunen sikret seg et større område like ved det eksisterende vannverket.

– Vi har god kontroll på situasjonen. Selv om vannforbruket går ned får Sarpsborg ca. 600 nye innbyggere i året. Håpet er å kunne utsette investeringen så lenge som mulig, ikke minst siden vi er i gang med realisere nytt avløpsrenseanlegg, det tar naturligvis mye krefter, avslutter Stein Solheim Olsen, leder for VA i Sarpsborg kommune.