Våtmarker med planter har en evne til å både bufre og rense overvann.

Bygger nye våtmarker for vannrensing og biologisk mangfold

I Västerås fortsetter satsingen på våtmarker for vannrensing og biologisk mangfold. Nå gjelder det Rönnby våtmark, hvor byggearbeidene starter i september.

0

De nordiske miljø- og klimaministrene vedtok i fjor en erklæring om naturbaserte løsninger. Man tror slike løsninger kan være betydningsfulle for å løse både klima- og naturkrisen og ministrene vil jobbe for at naturbaserte løsninger får en sentral plass i forhandlingene av en ny internasjonal naturavtale under COP15 i Montreal. MInistrene oppfordrer også aktører i Norden til å ta i bruk naturbaserte løsninger.

Eksempler på viktige tiltak er restaurering av myrer og etablering av våtmarker for å samle opp overvann og redusere utslipp av klimagasser. Her har Sverige og Danmark allerede bevilget penger for å ta tilbake de viktige flomdempende funksjonene som myrer har. Skogsbrukets drenering og grøfting har ødelagt en viktig naturlig bufferevne. De nordiske miljø- og klimaministrene forpliktet seg i møtet i Helsingfors til å jobbe sammen for  at naturbaserte løsninger gis en sentral plass i den nye internasjonale naturavtalen.

Et nytt våtmark bygges rett øst for Rönnby i Västerås. Västerås by har mottatt statlige tilskudd fra det lokale naturverninitiativet (Lona) for å lage et våtmark der.

Byggearbeidene starter i september 2023 og arbeidet vil pågå i noen måneder. Formålet med våtmarken er å gagne det biologiske mangfoldet, øke lokalitetens rekreasjonsverdi og rense og forsinke vannet. Det skriver Västerås by i en pressemelding.

Våtmarken vil være cirka 1,5 hektar stor. I dag dyrker stedet igjen dyrkbar mark. Å bygge våtmarken skal blant annet komme andre amfibier, fugler og flaggermus til gode.

De ansvarlige peker også på den rensende og vannholdende funksjonen våtmarkene har.

I en undersøkelse som byen Västerås fikk en konsulent til å gjøre, er det identifisert en rekke mulige lokasjoner for nye våtmarker og forsterkning av eksisterende i Västerås.

Mellom 2020 og 2023 er prosjektet i gang, som innebærer gjennomføring av noen av disse. Blant annet inngår bygging av våtmark ved Rönnby i prosjektet. To våtmarker i Frösåker naturreservat er også styrket for å gagne naturmangfoldet og utvide våtmarksbiotopen og dermed naturmangfoldet og rekreasjonsverdien i reservatet.

Prosjektet har en totalbudsjett på cirka to millioner kroner.