Illustrasjon: Norconsult

Bærekraftig dykkeranlegg under framtidig jernbane

Bane Nor kommer til å bygge ny trasè for dobbeltsporet jernbanelinje til Hamar kommune. Den vil avskjære Hias sin opprinnelige selvfallsledning for avløpsvann på Tokstad i Stange kommune. Ny løsning ble planlagt hvor dykkeranlegg under fremtidig jernbane ble den foretrukne løsningen. Dykkeranlegget består av ett innløps- og utløpsbygg som er knyttet sammen med en gangbar kulvert på ca. 100 m med avløpsrør under jernbanesporet. I kulverten ble også ny vannledning for Stange kommune og ny høyspentkabel for Elvia lagt med.

0

Opprinnelig selvfallsledning, DN800, med max vannføring på 600 l/s blir avskåret av ny dobbeltsporet jernbane.

Fra anleggsperioden. Foto: Hias.

– Ca. halvparten av alt avløpsvann til Hias sitt renseanlegg i Stange kommune kommer i ledningen som består av avløpsvann fra deler av kommunene Hamar, Ringsaker, Stange og Løten forklarer byggeleder i prosjektet, Tor Erik Bakken. 

3D modeller av inntakshus og kulvert (under) Animasjon ved Norconsult

Norconsult ble i 2018 engasjert av Hias for å planlegge teknisk løsning for omlegging av avløpsledningen hvor følgende alternativer ble vurdert i forprosjektet:

1. Etablere dykkerledning under ny jernbane

2. Etablere pumpestasjon oppstrøms ny jernbane for å pumpe avløpsvannet over ny jernbane

3. Etablere dykkerledning som krysser jernbanene med lang dykkerledning i sjø i Mjøsa

4. Pumpestasjon nedstrøms ny jernbane for å pumpe avløpsvann inn på eksisterende avløpsledning

3D modell innvendig av inntakshus Animasjon ved Norconsult

Alternativ 1. med dykkerledning som krysser under ny jernbane ble valgt. Løsningen ble vurdert som teknisk gjennomførbar med akseptabel risiko og lavest kostnad for investering og drift. I alternativutredningen ble det også sett på forskjellene i klimagassutslippene (CO2) fra bygging og drift med elektrisitetsforbruk over 25 år. Dykkeranlegget reduserte fotavtrykket ved bygging og drift med anslagsvis 75% da energiforbruket er relativt lite i driftsfasen. En tradisjonell pumpestasjon bruker mer energi på pumping enn dykkeranlegg hvor det ikke benyttes pumper. På Tokstad ville det i tillegg vært nødvendig med et forholdsvis langt nødoverløp fra pumpestasjonen, noe som ikke er nødvendig ved dykkeranlegget.

Dykkeranlegget består av inn- og utløpsbygg i tre etasjer. Fra inntakskum i innløpsbygg går det fem stålrør for avløpsvann inn i kulverten. Avhengig av mengde avløpsvann reguleres antall rør som er i bruk for å unngå sedimentering i dykkerledningene. I kulverten ble også ny vannledning for Stange kommune og ny høyspentkabel for Elvia lagt med.

Skreddersydde lamelluker som sikrer tilgang for vedlikehold og inspeksjon ved behov

– Det er tilrettelagt for pluggkjøring av ledningene ved behov forklarer Bakken. Bygging av dykkeranlegget startet januar 2022.

I mars 2023 ble anlegget satt i gang uten store utfordringer.

I veggen til innløpskum og i dekket til utløpskum er det vann- og lufttette lamelluker som sikrer tilgang for vedlikehold og inspeksjon ved behov. Lukene er skreddersydd og produsert i Norge av Helnor. Normal drift og vedlikehold skjer i ventilert maskinrom med godt arbeidsmiljø da vannet ledes i tett rør der ventiler, instrumentering mm. er lett tilgjengelig. 

Hovedentreprenør for Bygg og grunnarbeider har vært Multi-Bygg
Entreprise for maskin og innvendig rør ved AxFlow
Entreprise for elektro ved Automasjon og Montasje

Seksjonerte lamelluker gir større fleksibilitet og høyere grad av sikkerhet.