Ringen sluttes med tunge rør 

Oppgradering av VA-nettet fortsetter for fullt. Nylig ble en viktig forbindelse lagt som synkerør over Glomma, snart krysser man elva tilbake og vannringen kan sluttes. Synkerør var å foretrekke både jobbmessig og helhetlig. Sammensydde spesialgabioner gir trygg overdekning der elva har sterk strøm.

0
På kartet ser vi Nipa-ledningen som er under utførelse (heltrukket strek), og den kommende forlengelsen til en ringledning (stiplet strek). Bildene i artikkelen er tatt i sundet markert med rød pil. (Illustrasjon: COWI, Sarpsborg kommune)

I Sarpsborg økes tempoet på flere fronter innen VA fornyelse. Avtrykket av nytt avløpsrenseanlegg kan allerede sees på byggeplass. Separering av avløp går for full styrke. Vannmålere er innført rund baut og det legges stadig mer sikkerhet i vannforsyning. De siste årene har man sikret flere trykkøkningsstasjoner med nødaggregat. Avdelingen for fornyelse og utbygging ble for ikke lenge siden utvidet til 10 stillinger.

Et overordnet og viktig grep er å styrke forsyningslinjene for drikkevann utover i kommunen, ikke minst krysse Glomma, som deler kommunen omtrent på midten. 

– Vi la nylig en solid vannforbindelse fra vannverket tvers over Glomma nord for byen og videre gjennom en sidegren av elva i retning sørvest i kommunen. Til sammen snakker vi om 4 600 meter synkerør i DN 800 av typen Sesu-XL ferdig vektet PE. Denne forbindelsen er framtidsrettet i dimensjon og forener to viktige høydebassenger fra nord til syd, forteller prosjektleder Gunnar Fossen Larsen i Sarpsborg kommune.

Forbindelsen skal om ikke lenge knyttes sammen med nok en kryssing av Glomma med drikkevann syd for byen, som dermed blir siste etappe i en solid ring av drikkevann. Samme stede legges også ny avløpsledning som også vil danne en tilsvarende ring.

Det var flere grunner til at man valgte synkerør i stedet for betongklosser til kryssingen av Glomma.

(Teksten fortsetter under bildet) 

Amfibiegraveren fra  maskinentreprenør Leif Grimsrud AS avdeling Kystmiljø «vipper» ledningen av flåta før senking. (Foto: Jørn Søderholm) 

– Rør må graves ned i bunnen av elva og dekkes over med masser. Kravet er at vi holder oss 1,20 meter under midlere vannstand. Med betongklosser måtte vi ha gravd dypere. Dessuten måtte vi over lengre strekninger der Glomma er grunn ha gravd ut sjakt for sleping av rør med klosser, siden Glomma er veldig grunn her. Vår rådgiver har regnet ut at ved å bruke synkerør slapp vil å grave ca 1,7 kubikkmeter pr meter rør. Både jobbmessig og helhetlig ble det mer lønnsomt med synkerør, sier Larsen. 

Der vannforbindelsen krysser hovedløpet i Glomma er det sterke strømmer. Her har man dekket bunnen over synkerøret med solide gabioner med stein, som er sydd sammen i en felles struktur over 270 meter. Gabionene er på 2 x 3 x 0,5 meter. 

– Vi tar ingen sjanser med sikkerheten når vi skal krysse Glomma. Det er dessuten betydelige fritidsinterresser knyttet til vassdraget. Blant annet er det en stor årlig gjeddefestival i dette området. Vi føler at vi har gjort dette så skånsomt som mulig, og at dette er en viktig investering i framtidig vannforsyning, sier prosjektleder Gunnar Fossen Larsen i Sarpsborg kommune.

Prosjektlederne Gunnar Fossen Larsen t.h. og Jon Anders Lied t.v, med avdelingsleder VVA/Utbygging Jan Aas i midten. Bildet er fra Nipa-ledningen ved Baterød vannverk. (Foto: Privat)