Mattilsynet vil prioritere drikkevann

Det er registrert at flere drikkevannskilder fortsatt ikke har fastsatt hensynssoner med bestemmelser i de kommunale planene. Med bakgrunn i de siste års hendelser vil Mattilsynet prioritere kontroll med visse områder innen drikkevannsforsyningen i år.

0

For å kunne ta vare på produksjonen av trygt drikkevann i et kortsiktig og langsiktig tidsperspektiv må vannkildene beskyttes mot aktiviteter og tiltak som kan gi til økt fare for forurensning av vannet. Det er derfor viktig at drikkevannskilder, nedslagsfelt og tilsigsområder beskyttes igjennom de kommunale planene. Dette for å unngå forurensning av vannet som skal bli til drikkevann. Det er også samfunnsøkonomisk smart å beskytte og ta vare på drikkevannskildene våre. 

At kommunen beskytter kildene ett av flere viktige områder som Mattilsynet vil legge vekt på i sitt arbeid i 2024.

For å sikre at dette foregår på riktig måte ber Mattilsynet her om å involveres så tidlig som mulig, og helst ved oppstart av planarbeidet. Mattilsynet ønsker å delta i de regionale planforumsmøtene i regi av fylkeskommunene og man ønsker å delta i felles møtepunkter med kommuner og planleggere. I tillegg vil Mattilsynet selv også invitere til nettmøter med egne tema.  

I en nylig melding rettet til kommunene ønsker man at kommunen skal sende alle planene på høring til tilsynet, så tidlig som mulig i planprosessen og helst igjennom et oppstartsvarsel.

Har kommunen behov for veiledning ønsker Mattilsynet at man tar kontakt – også hvis det er behov før planprosessen starter. Mattilsynet ønsker å være med på felles kommunale eller regionale møteplasser, for veiledning og erfaringsutveksling.

Foruten beskyttelse av vannkilder vil man i år fokusere på god vannbehandling og leveringssikkerhet.

Les mer om Mattilsynets hovedprioriteringer