Fra Verdens Ende. Foto: Wikimedia commons

Utvider ordningen med nye 20 mill.

Miljødirektoratet lyste ut 12 millioner kroner med søknadsfrist 1. desember 2023. Fordi rammen for ordningen har blitt utvidet med 20 millioner kroner, åpnes det for flere søknader med søknadsfrist 4. februar 2024.

0

For å bedre tilstanden i Oslofjorden, er det behov for å redusere nitrogentilførslene så raskt som mulig. Regjeringen har derfor bevilget midler til en tilskuddsordning for å redusere utslipp av nitrogen fra kommunalt avløpsvann til Oslofjorden.

Kommuner og kommunalt eide selskaper innenfor Oslofjordens nedbørsfelt kan søke om tilskudd. Med Oslofjordens nedbørsfelt menes kommuner som vist til her. Interesseorganisasjoner kan også søke på vegne av aktuelle kommuner og selskap. 

Kommuner som har fått pålegg fra statsforvalteren om å utrede nitrogenfjerning ved avløpsrenseanlegg i sin kommune kan søke på ordningen på lik linje med kommuner som ennå ikke har fått pålegg. Tilskuddsordningen skal bidra i arbeidet med å redusere utslipp av nitrogen fra kommunalt avløp innenfor Oslofjordens nedbørsfelt.

Hvilke tiltak kan få tilskudd

Tilskudd kan gis til:

a. planlegging og/eller prosjektering av nitrogenfjerning ved avløpsrenseanlegg

b. vurdering av egnet teknologi for nitrogenfjerning, både midlertidige og permanente løsninger

c. kompetansehevingstiltak knyttet til nitrogenfjerning

Videre skal følgende tildelingskriterier oppfylles:

a. kommunen/interkommunalt selskap skal bidra med egeninnsats

b. prosjektet skal bidra til å bedre miljøtilstanden i Oslofjorden

c. prosjektet skal ha til hensikt å bidra til en raskere beslutning om eller innføring av nitrogenfjerning

Prioriteringskriterier

Søknader som fremstår som realistiske i gjennomføringsplan og budsjett, prioriteres i konkurranse med øvrige søknader. Ved vurdering av søknader vil vi prioritere prosjekter som: 

  • bidrar til en raskest mulig bedring av miljøtilstanden i Oslofjorden gjennom nitrogenfjerning 
  • bidrar til at kunnskap og erfaringer kommer flere kommuner til gode. Eksempler på dette vil være:
    • prosjekter som er et samarbeid mellom flere kommuner eller kommunalt eide selskaper 
    • prosjekter som har overføringsverdi mellom kommuner, og til regionalt nivå.

Dersom prosjektet er et samarbeid mellom flere kommuner eller kommunalt eide selskaper skal én søker stå som ansvarlig søker på vegne av de andre aktørene i samarbeidet.

Det kreves egeninnsats fra søkerne i prosjektene. Oppgi antall timer og timesats dersom kommunal arbeidstid inngår som kostnad. Kommunal arbeidstid kan godskrives med inntil 600 kr per time.   

Vi setter ikke en minimumsgrense for mulig støttebeløp, men vil fortrinnsvis gi støtte i størrelsesorden 250 000 kr og oppover. 

Det kan innvilges støtte for et lavere beløp enn hva det er søkt om. I så fall vil søkeren få en frist til å ta stilling til om prosjektet skal gjennomføres med lavere støttebeløp, eller om tilbudet om lavere støtte skal avslås.

Det gis ikke tilskudd til søknader om overvåking og miljøundersøkelser av resipienten. Det gis heller ikke støtte til driftsrelaterte oppgaver. 

Krav til søknad 

Som vedlegg til søknaden kreves en prosjektbeskrivelse på maks tre A4-sider, samt budsjett med finansieringsplan. Vedleggene lastes opp via det elektroniske søknadsskjemaet. 

Søknadsteksten skal være kortfattet og konkret om hva midlene skal brukes til. Prosjektbeskrivelsen skal inneholde en tidsplan for arbeidet. Det bør videre gis en kort beskrivelse av organisering og ansvarsfordeling i prosjektet, inkludert hvem som er ansvarlig for prosjektet. Budsjettet skal gi en oversikt over de viktigste utgiftspostene i prosjektet, mens finansieringsplanen gir en oversikt over tilgjengelige og planlagte ressurser.

Søknaden gjelder arbeid som skal gjennomføres i 2024. 

Nærmere detaljer om vilkår for tildeling av tilskudd og krav til rapportering vil spesifiseres i tilsagnsbrev ved innvilget søknad. Miljødirektoratet kan kreve tilbakebetalt ubenyttede midler eller tilskudd som ikke er brukt i samsvar med vilkårene i tildelingsvedtaket. 

Krav til rapportering

Rapporten skal gi god informasjon om gjennomførte aktiviteter og resultatene av prosjektet hittil og forventet resultat på lengre sikt. Regnskapet skal være bekreftet med signatur av økonomisjef, kommunerevisjon eller ekstern revisor. For tilskudd over 1 000 000 kroner skal regnskap godkjennes av revisor. Det er ikke krav om en bestemt standard for revisorgodkjenning av regnskap. 

Regnskapet skal vise:

  • Direkte kostnader, hentet fra kommunen eller foretakets regnskap, fordelt på område/kontogruppe eller lignende
  • Spesifisert merverdiavgift
  • Arbeidstid, spesifiseres i antall timer per person og sats (inntil kr 600 per time)
  • Totalkostnad, altså summen av direkte kostnader og eventuell arbeidstid som er del av prosjektet

Totalkostnad

Tilskuddsordningen dekker kun deler av kostnadene ved prosjektet. Totalkostnaden for prosjektet må derfor fremgå klart i regnskapet. Dersom de totale prosjektkostnadene blir lavere enn angitt i søknaden, dekker tilskuddet den prosentandelen som er oppgitt i tilsagnet.

Dekning av merverdiavgift

Tilskudd kan bare dekke kostnader til merverdiavgift i de tilfeller der kommunen ikke får momskompensasjon eller har fradragsrett. Dersom utgiften ikke omfattes av kompensasjonsordningen eller fradragsrett, må dette beskrives tydelig i regnskapet.

Sensitiv informasjon, bilag og timelister

Innholdet i søknad og rapport blir offentlig. Unngå derfor å legge ved sensitiv informasjon, som detaljerte timelister, tilbudsdokumenter eller kopi av bilag. Referer heller til innholdet i rapporten. Husk samtidig at regnskapsbilagene skal oppbevares i tråd med generelle regler om oppbevaring av bilag i bokføringsloven. De skal kunne fremlegges ved eventuelt tilsyn.

Sluttregnskap

Sluttregnskapet skal dekke krav om sluttregnskap i bestemmelsene om økonomistyring i staten punkt 6.3.6. 

Utbetaling

Kommunene får som hovedregel utbetalt tilskuddet i etterkant av gjennomføring, på grunnlag av rapporter og bekreftet regnskap. 

Nyttige lenker