Lilletorget er den viktigste brikken for utviklingen av Vaterland. Entra er derfor fornøyde med at byråd for byutvikling åpner for en demokratisk prosess og sender planforslaget på høring. (Illustrasjon: Henning Larsen/ Vivid visuals)

Vil gjenskape den opprinnelige kontakten med vann

I planforslag for Lilletorget er Vaterlandsparken en viktig del. Entra foreslår å gjøre parken grønnere og koble parken med Akerselva slik at bygg, torg og park fungerer sammen for et inkluderende og mangfoldig byrom med vann som bærende element. (Illustrasjon: Henning Larsen/ Vivid visuals)

0

Gjennom å fjerne eksisterende kanter og terrengmurer, samt bearbeide terrenget ned mot Akerselva ønsker man å gi elva økt tilstedeværelse i parken og oppnår en bedre visuell kontakt til vannflaten. Elvekanten foreslås opparbeidet mer opprinnelig og naturlig, og tiltak i overgangen elv/ park skal bidra til å styrke elvens biologi men også gi tilgjengelighet.

– Vann er et sentralt element i Vaterlandsparken. Både i kraft av beliggenheten ved Akerselva, men også gjennom sitt potensiale for en mer åpen og aktiv overvannshåndtering med merverdi for brukerne av parken. Vi mange ambisjoner for Vaterlandsparken mht å programmere for ulik bruk/brukere som inviterer til større mangfold enn i dag, sier prosjektsjef Inger Aas hos Entra til VANytt.

Historisk er Vaterland et område dominert av vann, og parken er dermed en viktig flomvei, som foreslås utformet med robuste løsninger for overvann, som samtidig bidrar til oppholds kvaliteter, lek og økt naturmangfold. Ved å lage ulike mikroklimasoner, lede overvann til våte områder og sikre tørre arealer på høydene, skapes et mangfoldig livsgrunnlag for bynaturen og et variert og opplevelsesrikt landskap for mennesker.

Entra har over lang tid arbeidet med utviklingen av Vaterlands-området. I fjor fikk forslaget for Lilletorget 1 et overraskende stopp fra Plan- og bygningsetaten. Nå har byråd for byutvikling gjort sin vurdering og sender forslaget på høring.

Bygget Lilletorget har ambisjoner om å bli et byhus for alle i sentrum, som skal styrke byrommene og tilføre området trygghet. Entra eier betydelig areal i området og har et stort engasjement for å ta vare på de gode kvaliteter som kjennetegner området, og gi det et løft. Nylig ble planforslaget for Christian Krohgs gate 2 godkjent, og her skal Entra revitalisere og åpne opp et av byens historiske industribygg langs Akerselva.

– Lilletorget er den viktigste brikken for utviklingen av Vaterland. Vi er glade for at byråd for byutvikling åpner for en demokratisk prosess og sender forslaget på høring. Vi ser frem til å få innspill som kan gjøre forslaget enda bedre, sier administrerende direktør i Entra, Sonja Horn.

Tiltrekning
Lilletorget skal bli et flerfunksjonelt hus. Rundt 6000 kvadratmeter av areal mot gateplan og i de nederste etasjene vil være tilgjengelig for alle som bor og bruker byen. Minst 50 prosent av dette arealet skal tilrettelegges for gode møteplasser og en rekke lavterskeltilbud.

– Vi ønsker å etablere et byhus som ivaretar nærmiljøets behov. Et sted for lek og læring. Et sted for unge som i dag savner trygge møteplasser i området. Vi vil også utfordre leietakere til å engasjere seg i nabolaget og å samarbeide med offentlige aktører. Lilletorget skal legge til rette for at næringslivet skal komme tettere på, og virke i samspill med nabolaget for en tryggere og mer inkluderende by, sier Horn.

Horn mener også at Lilletorget kan sette Oslo på kartet:

– Lilletorget vil gi Oslo styrket konkurransekraft som hovedstad, og tiltrekke seg internasjonale og spennende aktører til byen vår. Det mener vi at vi har fått til med forslaget vårt.

Trygge byrom
En utfordring for utvikling av Vaterland er trailere i forbindelse med arrangementer i Oslo Spektrum. Opptil flere titalls trailere parkeres inntil eksisterende bygg og Vaterlandsparken i mangel på en funksjonell løsning. Trailere og folkemengder i kø inn til Spektrums konserthall bidrar til barrierer og et uoversiktlig område.

– Dagens løsning gjør at store deler av området blir tatt over av trailere. Dette gjør området utilgjengelig for folk, og skaper sperringer som gjør at det oppleves mer uoversiktlig. Å få trailerne vekk fra gateplan er en viktig forutsetning for å skape gode og trygge byrom og løfte Vaterlandsparken – en helt sentral del av området og en mulig perle som kan bygge stolthet og identitet. Dette sikres i planene for Lilletorget, forteller Horn.

Lilletorget 1 blir nå sendt på høring og videre prosess i PBE.

– Vi gleder oss over at Lilletorget skal på høring og ser frem til en konstruktiv og god dialog med PBE. Planforslaget fortjener en åpen og demokratisk prosess, avslutter Horn.