Fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen (H)

Nye regler for utslipp fra havbruk

De nye reglene innebærer at oppdrettsnæringen som hovedregel går bort fra individuelle utslippstillatelser, og over til forskriftsfestede standardvilkår for forurensning, skriver Nærings- og fiskeridepartementet og Klima- og miljødepartementet i en felles pressemelding.

0

Dagens ordninger for utslippstillatelser fases ut, og nye regler for forurensning fra kystnært havbruk innføres. Det innføres også nye minstekrav til miljødokumentasjon for nye lokalitetssøknader.

For å drive med oppdrett i dag, må man ha en utslippstillatelse fra statsforvalteren. Denne tillatelsen inneholder blant annet vilkår om hvilke stoffer som kan slippes ut på oppdrettslokaliteten, og for hvordan man skal overvåke miljøpåvirkningen fra utslippene.

De nye endringene skal gjøre forurensningsregelverket mer forutsigbart og likt for oppdrettere. Enkelttillatelsene erstattes nå av standardiserte miljøkrav i akvakulturdriftsforskriften.

Ved siden av settefiskanlegg vil alle åpne oppdrettsanlegg i sjø vil med dette underlegges de samme miljøkravene.

– Vi gjør myndighetenes søknadsbehandling mer effektiv – samtidig som miljøet ivaretas på en best mulig måte. Det er godt nytt for næringen som har ønsket denne omleggingen, sier fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth.

Henger ikke med
– Havbruk er en næring i rask utvikling. Fiskeoppdrett gir blant annet utslipp av næringssalter, organiske partikler og miljøfarlige stoffer som kan forurense miljøet rundt anleggene, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen, og fortsetter:

– Mange av dagens utslippstillatelser er gamle, og ikke nødvendigvis tilpasset nåtidens kunnskap og teknologi. Vi har derfor sett behov for å oppdatere kravene som stilles til drift av oppdrettsanlegg i sjø, slik at disse i større grad samsvarer med miljøkrav som gjelder for annen industri.

Eksisterende utslippstillatelser vil falle bort to år etter at de nye reglene trer i kraft. Etter denne overgangsperioden vil tillatelsene erstattes av de forskriftsfestede standardkravene.

Nye minstekrav
I tillegg til at utslippstillatelsene som hovedregel fjernes, innføres det nye minstekrav til søknader om tillatelse til havbruk – blant annet til gjennomføring av forundersøkelser på lokaliteten. Endringene er utarbeidet i samarbeid mellom Fiskeridirektoratet og Miljødirektoratet.

– De nye kravene til miljøundersøkelser og miljøovervåking ved søknad og under drift, samt til rapportering under drift, vil redusere risikoen for at det skal oppstå uakseptabel miljøtilstand som følge av utslipp på en lokalitet, sier fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen.

Forskriftsendringene er vedtatt av Nærings- og fiskeridepartementet og Klima- og miljødepartementet, og kan leses via lenkene nederst i denne meldingen.