Ammoniumsulfat har vist seg velegnet til gjødsling av dyrket mark

Bred etterspørsel etter bærekraftig nitrogen fra avløpsvann

Det hentes stadig mer ressurser fra renseanlegg for avløpsvann. Moderne anlegg bygges med formål om gjenvinning av særlig fosfor og slam, men behovet for nitrogen er også stort, ikke minst innen landbruk. Et nytt produkt som nå har hatt et gjennombrudd er bærekraftig ammoniumsulfat, som produseres ved Veas. 

0

Ved planlegging av nye avløpsrenseanlegg er det blitt vanligere å se på avløpsvann som en ressurs og en råvare for industriell utnyttelse, enn et avfallsproblem. Det er lenge siden Veas erklærte at man på sikt skulle klare å skape så mye verdier fra avløpsvann at selve driften av renseanlegget skulle kunne dekkes av inntektene. 

Veas har allerede lyktes med å gjenvinne flytende biogass, og er i ferd med å utvikle en prosess som vil gjenvinne CO2, der målet er å levere en kvalitet som egner seg for blant annet mineralvann. 

Ammoniumsulfat produseres som et resultat av at Veas høster nitrogen fra filtratvannet etter biogassreaktorene (bildet).

Lenge har man levert ammonium til gjødselindustrien. Et nytt grønt grep har vært å endre prosessen for gjenvinning. Ved å felle ammonium med gjenvunnet sulfat har man skapt et stabilt og spennende nytt produkt med flere anvendelser. 

– Ammoniumsulfat fra Veas, som inneholder både nitrogen og svovel, er det betydelig interesse for. Det kan brukes som råvare til produksjon av kjemisk gjødsel (NPK), og dessuten som ferdig produkt for direkte applikasjon på dyrket mark (sprayes på jordene). I tillegg kan det benyttes for å piffe opp nitrogeninnholdet i husdyrgjødsel (via gjødselkummer eller i spreder) og andre typer naturgjødsel med nettopp formål å øke gjødselverdien. Det er et stort behov for dette også i landbruk som foretrekker naturlig gjødsel, der nitrogen er begrenset, forteller Rolf Egil de Flon hos firma Acinor i Fredrikstad, som i løpet av det siste året har klart å innarbeide ammoniumsulfat fra Veas i det store markedet som særlig finnes utenlands.

Ved siden av i gjødsel, som også bør inneholde nettopp sulfat, kan det dessuten brukes i en rekke ulike sammenhenger, ikke minst som nitrogenkilde i f.eks biologiske renseanlegg. Det benyttes i dag også i ulike renseprosesser for røykgass, som for eksempel avfallsforbrenningsanlegg.

– Markedet for ammoniumsulfat i fast form er på mange millioner tonn bare i Europa. I flytende form, som vi snakker om her i første omgang, er vanskeligere å anslå, men det er trolig snakk om flere hundre tusen tonn i Nordvest Europa og i Baltikum, forteller de Flon.

Når det gjelder ammouniumsulfat fra Veas har man allerede fått svært gode tilbakemeldinger på produktet og på den praktiske anvendelsen.

– Vi har fått svært positiv respons på forsøk i landbruket utført våren 2023, samt gode tilbakemeldinger fra gjødselprodusenter som har benyttet produktet som råstoff i produksjon. Man skal ikke glemme at dette produktet har meget lavt CO2- fotavtrykk, som gir et klart konkurransefortrinn, og vi ser jo at fokus på bærekraft og klimafotavtrykk er i ferd med å øke, sier de Flon. 

Tidligere brukte Veas en annen syre med fossilt opphav til å felle ut ammonium. I dag brukes svovelsyre som er industrielt gjenvunnet. Dermed oppnår Veas også en stor CO2-fotavtrykk-gevinst ved å bruke et sirkulært produkt. 

Det er interessant nok smelteverk i England og Tyskland som på 70- og 80-tallet slapp ut store mengder svoveldioksid til atmosfæren som i dag gjenvinner syren som Veas bruker. Fordi sur nedbør har konsekvenser for vassdrag, skog og bygninger har det kommet krav om rensing. Denne bærekraftige svovelsyren er det Acinor som leverer.

– Vi leverer et biprodukt til Veas, vi tar et biprodukt tilbake, og dette biproduktet blir igjen levert til en tredjepart, som produserer for eksempel gjødsel. Så der har du tre sirkler i den sirkulære økonomien, sier de Flon.

Acinor har et tilsvarende arrangement med en biodieselprodusent. Der leverer man samme svovelsyre og enkelte andre kaliumprodukter til produsenten og tar så biproduktet deres tilbake, som de så videreformidler til gjødselprodusenter.

Rolf Egil de Flon, Acinor

– Vi er en aktør som knytter forskjellige bransjer sammen. Det gjør vi ikke bare med sirkulære produkter. Vi leverer også mye råstoff til gjødselindustrien i Norge. Ammoniumsulfat er et fint tilskudd til vår stadig voksende portefølje på i overkant av 70 produkter, avslutter han.

Veas er Norges største renseanlegg for avløpsvann. Selskapet eies av kommunene Oslo, Bærum og Asker, og renser avløpsvann for å forhindre utslipp av blant annet fosfor og nitrogen i Oslofjorden. Veas’ renseprosess fjerner det meste av nitrogenet med biologisk rensing, men omtrent 15 prosent gjenvinnes i en kjemisk prosess der det tilsettes svovelsyre. Ut av denne prosessen hentes ammoniumsulfat.