Slik kan Movar koble seg til Slagentangen prosjektet. Fritt etter Cowi.

Kan spare 1-2 milliarder 

Ved å gå i samarbeid med Vestfold vil Movar kunne redusere sine investeringer med mellom 1-2 milliarder kroner. I tillegg kommer årlige besparelser i driften på mange millioner. Spørsmålet er bare om politikerne på begge sider av fjorden klarer å bli enige.

0

Kravene til rensing av kloakk strammes til. EUs vanndirektiv varsler at etter at nitrogenkravet er nådd vil det sannsynligvis kommer ytterligere pålegg om å fjerne medisinrester og miljøgifter. 

Med andre ord vil det bli stadig mer å spare på å bygge større felles renseanlegg. 

Samtidig har gjødselprisene gått til værs og all erfaring viser at det er store muligheter for gjenvinning av fosfor og nitrogen fra avløpsrensing. 

Ingen er lenger i tvil om at jo større anlegg man bygger, desto større muligheter vil man ha for å drive både bærekraftig, ressursvennlig og ikke minst billig.

Nettopp et slikt framtidsbilde har gjort at kommunene Horten, Holmestrand, Tønsberg, Færder og Sandefjord har sett for seg muligheten for å slå sammen flere renseanlegg til et felles anlegg på Slagentangen. 

I rapporten der dette utredes peker rådgiver Cowi på at i forhold til personellressurser vurderes det som fordelaktig med større enheter og større anlegg, både med tanke på fleksibilitet, ressursbehov og kompetanse. Det samme gjelder innovasjonspotensiale, hvor utnyttelse av ny teknologi historisk sett har vært lettere å implementere på større anlegg. 

På grunn av ulike regionale tidsfrister og fokus på å løse rensekravene lokalt i Mosseregionen har det vært lite kontakt med kommunene på vestfoldsiden om felles løsninger. Politisk har det vært en beskjeden vilje til å be om slikt samarbeid, men etter at det ble politisk skifte i kommunene har man ønsket å revurderer dette. Movars ønske om en låneramme på 2.3 milliarder til en utvidelse av Fuglevik inkludert andre nødvendige kostnader har også sporet til nye politiske initiativ.

– Vi er mange som synes at det er litt rart at Movar ikke har ønsket å være med på et samarbeid tidligere. Og vi har etterlyst gode utredninger og tall. Derfor har vi bedt de om å ta ny kontakt med Vestfold prosjektet. Slik vi oppfatter det er dette på ingen måte for sent, men heller et riktig grep for framtiden, der vi tenker helhetlig og bærekraftig og naturligvis klarer å holde gebyrene nede, sier Benedicte Lund, som representerer MDG i Moss.

VANytt har i denne forbindelse henvendt seg til en meget erfaren kjent rådgiver i rørfaget og bedt om et grovt overslag på hva det vil komme på å knytte Moss til et anlegg på Slagentangen.

– Bunnforholdene er godt kjent her og vi kommer nok ned på ca 250 meters dyp og det er ca. 12,5 km  over fjorden. Jeg kan tenke meg at vi snakker om et rør i dimensjonen 800 mm PE100 RC SDR11, og grovt beregnet ferdig lagt vil det komme på ca. 100 millioner å legge et undervannsrør fra anlegget i Fuglevik og over til Slagentangen. Tar vi godt i snakker vi om 150 mill. I tillegg må man ha en pumpestasjon til omkring 50 mill til å trykke vannet gjennom, sier den kjente og erfarne rådgiveren til VA-nytt.

Med de kalkylene som Movar tidligere har gitt vil en rørledning og et samarbeid dermed kunne redusere investeringen med 1-2 milliarder, siden Movar uansett vil måtte legge et skjerv til fellesanlegget.

– Vi skal ikke glemme at driftskostnadene ved et anlegg er betydelige, man kan nesten regne at det koster det dobbelte å drifte to anlegg i forhold til det å drifte ett. At Vestfold ser stort på dette er riktig vei å gå, og spør du meg er det betydelig å spare dersom Moss også blir med. Utslippsmessig vil dette stort sett trolig ha samme virkning på fjorden, og uansett er det så strenge krav til rensing at miljøkonsekvensene på sikt etter hva jeg kan se ikke gjør noen stor forskjell, sier rådgiveren til VANytt. 

VANytt har henvendt seg til Tønsberg Kommune ved ordfører Frank Pedersen.

– Styringsgruppen for fellesprosjektet er ikke negativ til at Movar blir en del av prosjektet, dersom det er den totalt sett beste løsningen for samtlige kommuner og det endelige målet om at belastningen på Oslofjorden skal bli så lav som mulig, sier Pedersen i en kommentar.

Etter at denne saken ble publisert har Movar ved informasjonssjef Rolf Ivar Buerengen kommet med følgende kommentar:

VA-Nytt har ikke dekning for verken overskriften, opplysningene eller konklusjonene i denne saken. Artikkelen er ikke basert på fakta som er kvalitetssikret av fagmiljøet i Cowi. Cowi utreder denne saken nå og denne rapporten vil bli offentlig så raskt den er ferdigstilt.